Записване

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

 

1. Записването на новоприетите студенти се извършва със Заповед на Ректора, онлайн или присъствено.

2. Информация за новоприетите студенти ще бъде обявена след 10:30 ч. на 01 юли 2021 г. на следния линк - http://ns.nma.bg/.

3. Записване на новоприетите студенти, заедно с класираните от предварителния прием, ще се извърши на 01, 02, 05 и 06 юли от 10:30 до 12:00 и от 13:00 до 15:00.

4. Незаписалите се без уважителни причини в определения срок губят придобитите студентски права.

 

         В зависимост от пандемичната обстановка записването ще бъде или изцяло онлайн, или изцяло присъствено. Допълнително на интернет страницата на НМА ще бъде обявен начинът на записване.

 

Онлайн записване – посочените по-долу документи се изпращат по имейл на съответната факултетна канцелария:

 

Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg, тел. 0882 33 50 43

Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg, тел. 0882 33 50 39

Вокален факултет – e-mail: juliana@nma.bg, тел. 0882 33 50 42

Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg, тел. 0886 81 69 03

 

5. Новоприетите студенти представят при записването си следните документи:

а) Снимано/сканирано цветно копие на диплома за завършено средно образование, ако дипломата е издадена в чужбина – снимано/сканирано цветно Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина и копие на дипломата с оригинален апостил, превод и заверка;

б) снимано/сканирано цветно копие на документа за платена семестриална такса, таксата се заплаща само по банков път на следната сметка:

Наименование: Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

Банка: БНБ

Клон: София

Адрес на банката: пл. "Княз Александър І" № 1

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

  • трите имена на студента;
  • факултет;
  • курс;
  • учебна година;
  • семестър.

 

в) документи по утвърден образец, които се изтеглят от сайта и се изпращат попълнени, подписани и снимани/сканирани и изпратени като прикачени файлове:

именник;

- декларация за здравно осигуряване;

декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;  (правила)

декларация – държавна поръчка;

декларация за информираност относно обработването на личните данни;

молба за разпределение по специален предмет.

 

            Студентска книжка, студентска лична карта, четири снимки, както и оригиналните документи изпратени на e-mail, ще се представят във факултетните канцеларии в началото на учебната година. Студентската книжка и лична карта следва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо да бъдат залепени снимки. Кредитен лист се получава в началото на учебната година от съответната факултетна канцелария.

 

 

Присъствено записване

Студентите се записват в следните канцеларии:

- за Теоретико-композиторски и диригентски факултет -  ет. 1, стая № 20; 

- за Вокален факултет - ет. 1, стая № 14;

- за Инструментален факултет - ет. 1, стая № 6.

- за Поп и джаз изкуство - ет. 1, стая № 7.

 

6. Новоприетите студенти представят при записването си следните документи:

а) диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след сверка с ксерокопието), ако дипломата е издадена в чужбина – оригинално Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина и копие на дипломата с оригинален апостил, превод и заверка;

б) документ за платена семестриална такса, таксата се заплаща само по банков път на следната сметка:

Наименование: Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

Банка: БНБ

Клон: София

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

  • трите имена на студента;
  • факултет;
  • курс;
  • учебна година;
  • семестър.

 

в) документи по утвърден образец, които включват:

- студентска книжка;

- студентска лична карта;

- именник;

- четири снимки паспортен формат;

г) документи, които се получават от факултетната канцелария:

- декларация за здравно осигуряване;

- декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;

- декларация за информираност относно обработването на личните данни;

- молба за разпределение по специален предмет;

- кредитен лист;

 

Забележка: Документите трябва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо, да бъдат залепени снимки.