Записване

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

 

1. Записването на новоприетите студенти се извършва със Заповед на Ректора.

2. Списъците с новоприетите студенти ще бъдат обявени след 10:30 ч. на 06 юли 2018 г.

3. Записването ще се извърши на 6 юли от 10:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 часа и на 9 и 10 юли 2018 г. от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч.

4. Незаписалите се без уважителни причини в определения срок губят придобитите студентски права.

5. Новоприетите студенти представят при записването си следните документи:

а) копие на диплома за завършено средно образование – оригиналът се представя за сравняване и се връща, ако дипломата е издадена в чужбина – оригиналното Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина и копие на дипломата с оригинален апостил, заверка и превод;

б) документ за платена семестриална такса, таксата се заплаща само по банков път на следната сметка:

 

Наименование: Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

Банка: БНБ

Клон: София

Адрес на банката: пл. "Княз Александър І" № 1

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

  • трите имена на студента;
  • факултет;
  • курс;
  • учебна година;
  • семестър.

 

 в) автобиография;

г) документи по утвърден образец, които включват:

- студентска книжка;

- студентска лична карта;

- именник;

- шест снимки паспортен формат;

д) документи, които се получават от факултетната канцелария:

- декларация за здравно осигуряване;

- декларация за запознаване с правилата да вътрешния ред в НМА;

- молба за разпределение по специален предмет;

- кредитен лист;

 

Забележка: Документите трябва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо да бъдат залепени снимки.

Студентите се записват в следните канцеларии:

- за Теоретико-композиторски и диригентски факултет -  ет. 1, стая № 20; 

- за Вокален факултет - ет. 1, стая № 14;

- за Инструментален факултет и Поп и джаз изкуство - ет. 4, стая № 61 А.