Бакалавър

        Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР", в съответствие с учебния план, осигурява широкопрофилна подготовка и специализирана професионална подготовка по специалностите от профедсионално направление Музикално и танцово изкуство и специалност и Педагогика на обучението по музика.