Сгради

НМА разполага с две сгради, отлично оборудвани технически за осигуряване на учебния и творчески процес – звукозаписен комплекс, размножаване /ксерокс/, компютърно оборудване, концертен орган и учебен механичен орган.

Теоретичните дисциплини на студентите от всички факултети, както и специалните предмети на студентите от ТКДФ и ВФ се провеждат в сградата, намираща се на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94. 

Специалните предмети на студентите от ИФ и ПДИ се провеждат в сградата, намираща се на ул. "Академик Людмил Стоянов" № 6.