Глава единадесета - Имущество, финанси и интелектуална собственост

Глава единадесета

ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 62. (1) НМА е субект на всички имуществени и неимуществени права на Академията от нейното основаване до днес.

(2) Правата на НМА включват право на собственост върху недвижими имоти и движими вещи, имуществени и неимуществени права върху обекти на интелектуалната собственост.

Чл. 63. (1) Имуществото на НМА се формира от: земи, сгради, движими вещи и други обекти:

1. предоставени от държавата за ползване;

2. придобити със собствени средства или със средства, предоставени от юридически и физически лица.

(2) Управлението и разпореждането с имуществото се извършва при условия и ред, определени със Законодателството и в съответствие със ЗДС, ППЗДС, ЗВО, Правилника за устройство и дейността на НМА и Вътрешните правила за управление на имоти и вещи държавна собственост.

(3) Недвижимите имоти, предоставени на НМА от държавата, както и обособени части от тях, могат да се отдадат под наем в съответствие с функционалното им предназначение и реда, определен от МС.

(4) В дълготрайните активи се включват и дарения на продукти на интелектуална собственост от чужди и български автори и на библиотечни и фонотечни фондове, както и Автоматизираната библиотечна система като част от Националната автоматична библиотечно-информационна мрежа.

(5) Контролът по опазването и ефективното използване на дълготрайните материални активи и по дейността на материално отговорните лица се осъществява от ректора, пом.-ректора и ръководителя на направление „Финансово-счетоводна дейност” и главен счетоводител.

Чл. 64. НМА ежегодно съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет, който се утвърждава от АС в съответствие със Закона за висшето образование , Закона за изпълнение на държавния бюджет и Закона за публичните финанси.

(2) Приходната и разходната част на бюджета се съставят по класификация на приходите и разходите на държавния бюджет.

Чл. 65. (1) Приходната част на бюджета се формира от:

а) бюджетната субсидия, предназначена за:

1. издръжка на обучението по държавна поръчка;

2. научни изследвания и художествени дейности;

3. издаване на учебници и научни трудове;

4. социално-битови разходи;

5. капитални вложения;

б) собствени приходи от:

1. художественотворческа дейност, научноизследователска дейност, авторски права и интелектуална собственост;

2. такси за кандидатстване и обучение на български и чуждестранни студенти;

3. приходи от образователни услуги и следдипломна квалификация;

4. наеми, съвместни дейности с други организации.

в) дарения:

1. дарения от физически и юридически лица, спонсорство;

2. финансова помощ от международни организации и община.

(2) Финансовите постъпления се извършват по разплащателната сметка на НМА в левове и валута.

(3) Приходите, придобити от продажба на основни средства, се използват и за дълготрайни активи.

Чл. 66. (1) Разходната част на бюджета се съставя по класификатор на разходите по държавния бюджет. Субсидията от държавния бюджет се използва за:

1. издръжка на обучението;

2. присъщата на НМА научна и художественотворческа дейност;

3. издаване на учебници, музикални творби, научни трудове;

4. социални и битови разходи, в т.ч. стипендии, студентски стол, общежития и интернет клубове;

5. разходи за материални вложения – музикални инструменти и пособия, ремонт и възстановяване на учебни сгради и общежития.

(2) Издръжката на обучението се определя въз основа на:

1. определени от Министерския съвет нормативи за един студент по професионални направления;

2. броя на студентите и докторантите;

3. резултатите от оценката при институционалната акредитация на НМА и програмните акредитации по професионални направления и по научни специалности.

(3) Средствата за научноизследователска и художественотворческа дейност на НМА се формират от държавна субсидия, определени от академичния съвет собствени средства и средства от дарения и спонсорство.

(4) Средствата за издателска дейност и за капиталови вложения се утвърждават от академичния съвет по предложение на ректора.

(5) Средствата за социално-битови дейности се определят на основата на законодателството в тази област.

(6) Определяне на възнагражденията на преподавателите, служителите и  обслужващия персонал и стимулирането им се извършва съгласно приетите от АС "Вътрешни правила за работната заплата", неразделна част от настоящия  Правилник, както и КТД и КТ.

(7) Всички въпроси, свързани със социално-битовото подпомагане на студентите и докторантите, се утвърждават съгласно нормативните разпоредби.

(8) Превишаването на приходите над разходите в края на годината преминава като наличност в бюджета на следващата година.

Чл. 67. (1) Студентите, докторантите и специализантите заплащат такси за обучението си в НМА.

(2) Таксите за обучение в НМА се определят в годишен размер:

1. от Министерски съвет – за студентите и докторантите български граждани, обучавани във всички степени на висшето образование, приети в рамките на утвърдения годишен прием и за чуждестранни студенти и докторанти;

2. от академичния съвет при условията и изискванията на ЗВО за обучаваните срещу заплащане докторанти и студенти в бакалавърска и магистърска степен и специализанти български граждани.

(3) Таксите за обучение се заплащат:

1. от студентите – на равни вноски в началото на всеки семестър;

2. от докторантите – в началото на първата учебна година;

3. от специализантите – в началото на учебния курс.

(4) Таксите за обучение на студенти срещу заплащане за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” се формират в съответствие и на основание на чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за висшето образование, като към норматива, определен по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1, се добавя размерът на таксата по ал. 2 за съответното професионално направление.

(5) Таксите за обучение на докторанти срещу заплащане по чл. 21, ал. 5 от Закона за висшето образование не могат да бъдат по-ниски от 70 на сто от нормативите за издръжка, определени по чл. 91, ал. 3, т. 1.

Чл. 68. Отчитането на бюджета се извършва пред АС на всеки три месеца, а по решение на АС и по-често.

Чл. 69. (1) Основни функции на Направление „Финансово-счетоводна дейност” са:

1. организиране и изпълнение на финансово-счетоводната дейност;

2. организиране, координиране и изпълнение на бюджетното финансиране и валутното осигуряване;

3. изготвяне на проектобюджета на НМА и представянето му за утвърждаване от МОН;

4. изготвяне на бюджета на НМА за приходите и разходите от субсидии и собствени средства;

5. контролиране на спазването на финансовата дисциплина в съответствие със Закона за счетоводството;

6. осигуряване на правилна парична и материална отчетност и правилното й и своевременно осчетоводяване;

7. упражняване на контрол за законосъобразното и целесъобразното събиране, съхраняване, стопанисване, разходване и отчитане на паричните средства и материалните ценности;

8. организиране на разработването и провеждането на мероприятия по разкриване на резерви, най-рационално използване на собствените и предоставените материални ресурси;

9. следене за своевременното събиране на приходи от такси за кандидатстване и платеното индивидуално обучение на български и чуждестранни граждани;

10. събиране на документи за стипендии и следене за тяхната редовност, извършване на класация на стипендиантите и подготвяне на заповедта за плащане, на основата на тази заповед подготвяне на месечните ведомости и извършване на плащането;

11. изготвяне на всички ведомости за възнаграждение на щатните и нещатните преподаватели и служители в НМА и изплащане на техните възнаграждения;

12. на основание на чл. 21, глава IV от Закона за счетоводството, извършване на текущите и годишните инвентаризации на активите и пасивите на НМА, инвентаризация при промяна на МОЛ и по инициатива на ректора и съгласно правилата за извършване на годишна инвентаризация на имуществото на НМА“Проф. Панчо Владигеров“.

13. изготвяне на месечните, тримесечните и годишните счетоводни отчети и баланси на НМА и внасянето им в компетентните държавни органи, академичния съвет и деканския съвет.

(2) Финансово-счетоводната дейност се извършва съгласно Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, Счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан на НМА и Правилника за документооборота на счетоводните документи в НМА утвърден и приет от АС, който е неразделна част от този правилник.

Чл. 70. (1) В НМА е въведена и функционира система за финансово управление и контрол, която е съвкупност от политики и процедури съгласно ЗФУКПС за:

1. формиране на контролна среда за икономично, ефективно и ефикасно управление на финансовите и материални ресурси;

2. системен контрол за опазване на активите, информацията и интелектуалния продукт;

3. управление на риска за предотвратяване, разкриване, коригиране на пропуски и грешки и финансовото и материално осигуряване на образователния процес;

4. достоверност на счетоводната информация.

(2) Задължителни елементи на системата за финансово управление и контрол в НМА са: предварителният контрол и системата на двойния подпис и последващ контрол – системни проверки (тримесечни) на ефикасността и ефективността при разходването на средствата и управление на фондовете (ресурсите).

(3) Длъжностното лице, което извършва „предварителния контрол” по поемане на задължения е „финансовият контрольор”.

(4) АС утвърждава „Вътрешни правила за изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол”, които са неразделна част от настоящия правилник.

Към Глава дванадесета - Обслужваща дейност - структура и функции