Глава десета - Международно сътрудничество

Глава десета

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

  

Чл. 61. (1) Международното сътрудничество на НМА създава, разширява и задълбочава контактите й със сродни висши училища по музика, академии, консерватории, университети и други институции в областта на учебно-преподавателската, творческата, изпълнителската и научноизследователската дейност посредством двустранни и многостранни договори.

(2) Формите на международно сътрудничество са:

1. разработване на програми и планове за съвместни мероприятия, обмяна на опит, изнасяне на лекции и концерти и др.;

2. участие в международни организации или асоциации, в симпозиуми и научни конференции;

3. привличане на изтъкнати чуждестранни композитори, изпълнители и учени като гост-преподаватели, водещи майсторски класове или под друга форма;

4. изпращане на хабилитирани кадри на НМА за преподаватели по определени дисциплини в чуждестранни висши училища по музика;

5. изпращане на краткосрочни или дългосрочна специализации на преподаватели и студенти в сродни висши училища;

6. изпращане на преподаватели и студенти на НМА за изнасяне на концерти и гастроли в чужбина;

7. обучение на чуждестранни студенти в НМА и на наши студенти в чуждестранни висши училища по музика, съгласно действащите в страната нормативни разпореждания;

8. участие в международните проекти на Европейската комисия по образованието, насочени към обмен на преподаватели и студенти, взаимно признаване периодите на следване в чужбина, по-тясно сътрудничество в областта на методиката на преподаване, съвместни разработки и изследвания.

 

Към Глава единадесета - Имущество, финанси и интелектуална собственост