Допълнителни и заключителни разпоредби

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този Правилник:

1. ”Академична общност” са членовете на академичния състав и работниците и служителите от основните и обслужващи звена по основно трудово правоотношение с НМА ”Проф. П. Владигеров”.

2. ”Научно-преподавателският състав” включва професорите, доцентите, асистентите, главните асистенти, старши преподавателите и преподавателите, които работят по трудово правоотношение с НМА ”Проф. П. Владигеров”.

§ 2 Неразделна част от настоящия Правилник са:

1. Системата за осигуряване и поддръжка качеството на обучението (СОПКО) - Приложение № 1

2. Правилник за атестиране на преподавателите - Приложение № 2

3. Правилник за учебната натовареност на преподавателите - Приложение №3

4. Правилник за регулиране на учебната заетост на преподавателите в НМА „Проф. Панчо Владигеров” при краткосрочни и дългосрочни отсъствия от учебни занятия - Приложение № 4

5. Правилник на НМА „Проф. Панчо Владигеров” за прилагане на Закона на Академичния състав в Република България - Приложение № 5

6. Правилник за повишаване на квалификацията в системата на висшето образование - Приложение № 6

7. Етичен Кодекс - Приложение № 7

8. Правилник за вътрешния ред на АСО - Приложение № 8

9. Правила за провеждане на изпитни процедури - Приложение № 9

10. Правила за организация и провеждане на подготвителни и кандидатстудентски курсове - Приложение № 10

11. Правила  за  прием  на  студенти  в  НМА „Проф. Панчо Владигеров” за придобиване на ОКС „Магистър” след ОКС „Бакалавър” - Приложение № 11

12. Правила за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити - Приложение № 12

13. Правилник на НМА „Проф. Панчо Владигеров” за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища - Приложение № 13

14. Система от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от научната и художественотворческа дейност по проекти, субсидирани целево от МОН - Приложение № 14

15. Правила за изграждане и функциониране на СФУК - Приложение № 15

16. Счетоводна политика - Приложение № 16

17. Правилник за документооборота и счетоводните документи - Приложение № 17

18. Методика за наблюдение и оценка на риска и Таблица № 1 за определяне рисковете в дейността на НМА „Проф. Панчо Владигеров” - Приложение №18

19. Правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки - Приложение № 19

20. Правила за управление на имоти и вещи, държавна собственост - Приложение № 20

21. Правила за организация и финансиране на научната и художествено-творческа дейност - Приложение № 21

22. Правила за извършване на годишни инвентаризации на имуществото на НМА „Проф. Панчо Владигеров” - Приложение № 22

23. Вътрешни правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни - Приложение № 23

24. Колективен трудов договор - Приложение № 24

25. Правила за условията и реда на планиране, разпределение и разходване на средствата, отпуснати и включени в бюджета на НМА „Проф. Панчо Владигеров” за научната и художественотворческа дейност - Приложение №25

26. Правилник за ползване на библиотеката - Приложение № 26

27. Правилник за ползване на студентските общежития - Приложение № 27

28. Правилник за ползване на студентския стол - Приложение № 28

§ 3 Всички вътрешни правила и норми, установени със специални правилници, следва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на ЗВО и с този Правилник и се актуализират след всяка промяна на ЗВО и други нормативни актове.

§ 4 Притежателите на диплома за старата научна степен „Кандидат на науките”  се  ползват  с  правата на образователната и научна степен „Доктор”, а притежателите на старата научна степен „Доктор” – с правата на научната степен „Доктор на науките”.

§ 5 Изпълнението на този Правилник се възлага на Академичния съвет на НМА „Проф. Панчо Владигеров”.

§ 6 Правилникът влиза в сила с приемането му от Общото събрание на НМА „Проф. Панчо Владигеров” на 23.05.2014  г. и отменя досегашния Правилник за устройството и дейността на НМА. Последна актуализация - 05.04.2019 г.