Глава трета - Устройство и структура на НМА

Глава трета

УСТРОЙСТВО И СТРУКТУРА НА НМА

Чл. 4. НМА се състои от основни звена и обслужващи направления.

Чл. 5. Основни звена в НМА ”Проф. Панчо Владигеров” са:

1. Теоретико-композиторски и диригентски факултет (ТКДФ) с катедри: "Композиция", "Дирижиране", "Теория на музиката", "История на музиката и етномузикология", "Пиано";

2. Инструментален факултет (ИФ) с катедри: "Клавирна", "Цигулка", "Струнни инструменти", "Дървени духови инструменти", "Медни духови и ударни инструменти", "Камерна музика и съпровод";

3. Вокален факултет (ВФ) с катедри: "Класическо пеене", “Музикално-сценично изкуство", "Поп и джаз изкуство".

 

Чл. 6. (1) Направленията в НМА ”Проф. П. Владигеров” са групирани в два вида основни дейности:

I. Учебнометодическа, творческа и научна дейност

1. Направление „Учебнометодическа и научноизследователска дейност” (УМНИД):

а) Учебен отдел;

б) факултетни секретари;

в) Академичен  център за научна и художественотворческа дейност;

г) Кариерен център;

д) Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/;

е) Академичен научноизследователски и педагогически център „Fundamenta Musicae”.

ж) Център за продължаващо обучение

2. Направление „ Художественотворческа дейност” (ХТД):

а) Академичен симфоничен оркестър при НМА;

б) Учебен музикален театър;

в) Студентски симфоничен оркестър;

г) Студентски камерен оркестър;

д) Смесен хор "Проф. Георги Димитров"

е) Камерен хор.

3. Направление „Библиотека и фонотека”.

 

II. Административна, финансова, инвестиционна и социална дейност

1. Направление „Финансово-счетоводна дейност”.

2. Направление „Стопанска, инвестиционна и социална дейност, обща администрация” включва:

а) Управление на собствеността и инвестиционна дейност;

б) Материално-техническо обслужване;

в) Социално-битово обслужване;

г) Информационно обслужване;

д) Международно сътрудничество, протокол и връзки с обществеността.

3. Сектор „Правно нормативно обслужване”.

4. Сектор „Административно и кадрово обслужване”.

5. Сектор „Вътрешен финансов контрол”.

(2) За дейността на обслужващите направления по ал. 1 от чл. 6 Академичният съвет приема правила, функционални и длъжностни характеристики. 

Към Глава втора - Функции и предмет на дейност          Към Глава четвърта - Управление и органи на управление