Глава дванадесета - Обслужваща дейност - структура и функции

Глава дванадесета

ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ – СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

 

Чл. 71. Учебнометодическото, творческото, научното и социално обслужване в НМА ”Проф. П. Владигеров” се осъществява съгласно чл. 6, ал. 1 от настоящия правилник.

Чл. 72. (1) Направление "Учебнометодическа и научноизследователска дейност" (УМНИД) осъществява следните основни функции:

1. изготвя учебната заетост по семестри на българските и чуждестранни студенти;

2. изготвя семестриалната програма на учебните занятия по факултети, дисциплини и преподаватели и осигурява текущото обезпечаване с учебни стаи за учебния процес;

3. извършва компютърна обработка за отчитане на учебната заетост на щатните и хоноруваните преподаватели и съвместители;

4. подготвя за счетоводството сведения относно:

а) наднормените часове на щатните преподаватели;

б) часовете на хоноруваните преподаватели;

в) часовете с чуждестранните студенти;

г) часовете с българските специализанти;

д) часовете с чуждестранните специализанти;

5. осъществява техническата обработка и води протоколите на РС, АС и на научните журита за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, научна степен „доктор на изкуствознанието” и за академични длъжности;

6. подготвя обявяването на конкурси за редовни докторантури и за академични длъжности и организира административната дейност във връзка с тях;

7. води цялостния отчет за обучението на редовните докторанти – изпълнение на индивидуалните планове, отчети на докторантите, отчети на научните ръководители, доклади на катедрите и факултетите за хода на обучението на докторантите;

8. подготвя дейността на специализантите, квалификациите и преквалификациите на българи и чужденци, както и необходимите документи за определяне на хорариума и план-сметките за обучението им, изготвя свидетелствата и съответните удостоверения;

9. осъществява връзката на НМА със СМУ по въпросите на методическото ръководство, участва в подготовката на конкурсните изпити за преподаватели в СМУ;

10. осъществява връзката и кореспонденцията на НМА с Министерството на образованието и науката и Министерството на културата по учебни и творчески въпроси и по законовите предпоставки;

11. извършва организация по приемане на чуждестранните студенти и специализанти и води документацията по тези въпроси между НМА и външните институти и организация (МВР и МОН, посолства, фондации и др.);

12. изготвя статистически справки по учебните въпроси;

13. обобщава направените от факултетите изменения и подготвя за печат справочника за кандидатстудентските изпити;

14. участва в организирането и провеждането на кандидатстудентските приемни изпити;

15. обобщава документацията, получава от МОН холограмните стикери за дипломите и ги разпределя по факултети;

16. води цялостната документация във връзка с проектите за научната и художественотворческа дейност на преподавателите;

17. обобщава и съгласува броя на студентите с регистъра към МОН.

(2) Факултетните секретари осъществяват следната дейност:

1. ежегодно записват студентите по курсове и следят положението им през учебната година;

2. изготвят уверения, академични справки и издават документи по утвърдените видове административни услуги;

3. организират изпитните сесии, подготвят изпитните протоколи и водят главните книги по факултети;

4. издават дипломи за завършена образователно-квалификационна степен;

5. подготвят документацията за получаване на стикери за дипломираните студенти.

5. подготвят сведенията за взетите часове от преподавателите и ги предават за обработка в съответните служби;

6. подготвят всички видове справки за студентите в НМА;

7. изчисляват успеха на студентите във връзка с получаването на стипендии и в други случаи, в които това е необходимо;

8. изготвят сведения за броя на изпитаните студенти от хоноруваните преподаватели;

9. събират документи за кандидатстудентските изпити и участват в провеждането им.

10. включват данните на студентите в регистъра на МОН.

Чл. 73. (1) Направление “Художественотворческа дейност (ХТД) организира, координира и контролира художественотворческите изяви на следните обслужващи звена:

1. Академичен симфоничен оркестър при НМА (АСО);

2. Студентски симфоничен оркестър;

3. Учебен музикален театър;

4. Студентски камерен оркестър;

5. Камерен хор.

(2) Основна функция на Направление “ХТД” е организирането на творческите планове, програми и изяви на студентите, свързани с учебния процес от ТКДФ, ИФ и ВФ, както и всичко необходимо за нормално протичане на занятията – декори, реквизит, гардероб, грим и др.

(3) Координира и осигурява синхрон на сценичната дейност при репетициите, представленията на студентите-актьори и сценичните работници.

(4) Осъществява контрол за присъствието и движението на творческия състав, рекламата и материално-техническото осигуряване.

(5) За дейностите на щатните състави АС утвърждава правилник.

Чл. 74. (1) Направление “Библиотека и фонотека” има следните функции:

1. спомага за обезпечаване на учебната, концертната и научно-изследователската дейност на НМА, като издирва, набавя, обработва, анализира и документира библиотечните, фонотечните и информационните материали, включващи ноти, музикална и друга литература, рефератни бюлетини, грамофонни плочи, аудио-касети, компактдискове, магнетофонии ленти и др.;

2. осигурява библиографско-информационно обслужване на преподавателския състав, докторантите, специализантите и студентите;

3. координира дейността си с ръководството на НМА в съответствие с нейните учебни, научни и концертни планове и програми.

(2) Направление “Библиотека и фонотека” извършва следните дейности:

1. организиране и комплектуване на библиотечните и фонотечните фондове;

2. обработване и каталогизиране, справочно-информационна и библиографска работа;

3. обслужване на читателите, озвучаване на лекциите по теоретичните и историческите дисциплини, осигуряване на поддръжка на творческото обзавеждане;

4. изграждане на компютризирана библиотечна система като част от националната автоматизирана библиотечно-информационна мрежа.

Чл. 75. Експерименталната лаборатория за звукови изкуства и технологии е звено, което обслужва учебно-научния процес в НМА в специалност “звуков и медиен дизайн". Наред с това той рекламира творческия и изпълнителския потенциал на НМА и се грижи за създаването и осъвременяването на творческия й фонд.

Чл. 76.Направление „Стопанска, инвестиционна и социална дейност, обща администрация” има следните функции:

1. организира, координира и контролира ефективното експлоатиране, опазване и възстановяване на материално-техническата база на Академията – сграден фонд, машини, апаратура, музикални инструменти, обзавеждане;

2. разработва и организира изпълнението на инвестиционни и ремонтни програми и проекти съгласно ЗОП и ЗУТ и ги внася за одобрение в АС;

3. организира и контролира транспортното обслужване, абонаментното поддържане на сградния фонд и техническите системи в учебните сгради, студентските общежития и столове;

4. организира и координира управлението, стопанисването и експлоатацията на студентските общежития в бл. 22 и бл. 10 – Студентски град, съгласно утвърдения от АС “Правилник за ползване на студентските общежития и стол”, и студентския стол, в съответствие с “Наредба за ползване на студентските общежития и столове” приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 г., ДВ бр. 86/03.10.2008 г.;

5. осигурява и контролира дейностите по охраната на труда, охранителната дейност и пропускателния режим и хигиената в НМА.

Чл. 77. “Информационно обслужване” е административно звено, което има следните функции:

1. организира и отговаря за нормалната работа на всички компютри, компютърни модули и периферия, както и на компютърната мрежа на НМА;

2. в съответствие със ЗОП осигурява програмни продукти (софтуер), разработването на нови такива, подходящата компютърна учебна литература и други помагала;

3. контролира необходимостта от компютри, компютърни модули, периферни устройства, консумативи за тях, както и целесъобразното разпределение на наличната техника;

4. следи за спазване забраната за достъп на всякакви външни лица, респ. деца, до компютърната техника на НМА, с оглед предотвратяването на загуба на ценни данни;

5. За информационното обслужване отговаря системен администратор, който единствен има право да инсталира компютърни програми в системата на НМА, както и да бъде уведомяван за инсталирането на програми от страна на оторизираните за това представители на фирмата-автор на съответната програма, или при възникнал софтуерен проблем, изискващ външна квалифицирана намеса.

Чл. 78. Звено “Международно сътрудничество и връзки с обществеността”:

(1) “Международно сътрудничество” осигурява цялостното документално обезпечаване на международните контакти на НМА, координацията на планираните съвместни дейности, преводите и съхранението на текущата международна кореспонденция, включително чрез електронна поща, ежегодното актуализиране на информацията за НМА в Интернет, изготвянето на споразумения и договори между НМА и сродни институции в чужбина в съответствие с решенията на РС, както и придвижването на цялата визова процедура, свързана с международните контакти.

За международното сътрудничество отговаря експерт, чието задължение е да бъде и официален координатор на всички проекти по линията на Европейската комисия по образованието, в които НМА участва.

(2) "Връзки с обществеността" осъществява контактите в сферата на комуникациите – преса, радио, телевизия. Задача на тази служба е да се покажат творческите изяви и успехите на НМА, да се даде гласност на актуалните за нея въпроси, които вълнуват и обществеността. Активността на службата се основава на целенасочени,  планирани действия, утвърдени от РС и АС.

Чл. 79. Сектор “Административно и кадрово обслужване” осъществява следната дейност:

1. осигурява правилното водене и съхраняване на личните кадрови досиета на преподавателите и служителите;

2. съставя всички индивидуални трудови договори на служителите и работниците, промените в тях поради навършване на трудов стаж или изменение на образователен ценз, длъжност, обем на извършената работа, придобиване научна степен, също поради възникване на други допълнителни споразумения, както и поради заповеди за уволнение (прекъсване на трудово-правните отношения), като всичко съгласува с ректора;

3. разработва и представя за утвърждаване от АС и ректора щатното разписание за съответната година, съгласно ЗВО и указанията на МОН;

4. оказва методическа помощ за изчисляване на платения отпуск на служителите и работниците;

5. приема, разпределя и насочва входящо-изходящата кореспонденция и води общи и специални регистри;

6. извършва архивирането на документите и осигурява тяхното съхранение съгласно нормативните срокове и изисквания;

7. организира и осъществява деловодно, копирното и размножителното обслужване.

Към Допълнителни и заключителни разпоредби