Глава втора - Функции и предмет на дейност

Глава втора

ФУНКЦИИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. (1) Предмет на дейност на НМА е:

1. обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” в областта на музикалното и балетното изкуство;

2. обучение на докторанти за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в научно направление ”Музикознание и музикално изкуство”;

3. обучение на специализанти за придобиване на следдипломна квалификация и преквалификация, както и за разширяване и задълбочаване на подготовката им;

4. съдействие при подготовката и защитата на дисертационни трудове за получаване на образователната и научна степен "доктор" и научната степен “доктор на изкуствознанието”;

5. художественотворческа дейност;

6. научноизследователска дейност;

7. експертно-консултативна дейност;

8. международно сътрудничество;

9.административно-стопанска, социална, спортна, издателска, информационна и други дейности.

(2) При осъществяване предмета си на дейност НМА се ръководи от принципите на академичната автономия в съответствие със законите на страната и неприкосновеността на територията на НМА, на изборност и мандатност, на самостоятелно определяне на академичния състав и на учебните планове и учебните програми, на разделяне на функциите между управленските структури, на право на сдружаване с висши училища и други организации при изпълнение на дейностите за научна, художественотворческа и образователна дейност.

(3) Учебната, научната, художественотворческата и друга дейност в НМА  се осигурява от високо квалифициран научно-преподавателски, изследователски и художественотворчески състав, наричан "Академичен състав".

(4) НМА осигурява качеството на образованието, научната и художественотворческата дейност чрез системата за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на Академичния състав (СОПКО), неразделна част от настоящия Правилник.

(5) На територията на НМА не се разрешава политическа, религиозна и атеистична пропаганда, противонационална дейност, хазартни игри, както и употреба на наркотици и алкохол.

(6) Не се разрешава осъществяване на дейности, нарушаващи конституционните права на членовете на академичната общност, свързани с раса, народност, етническа принадлежност, възраст, произход, религия, убеждения, политическа принадлежност. 


Към Глава първа - Общи положения          Към Глава трета - Устройство и структура на НМА