Глава четвърта - Управление и контролни органи

Глава четвърта 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Чл. 7. Управлението на НМА и звената й се осъществява от изборни академични органи и от назначени академични ръководители.

Чл. 8. Органи за управление на НМА са:

а) общо събрание;

б) академичен съвет;

в) ректор. 

Чл. 9. При конструирането на органите на управление на НМА се спазват следните общи изисквания:

а) мандатът на всички изборни органи за управление по чл. 8 е с продължителност от четири години;

б) всички ръководни длъжности и техните заместници (ректор, заместник-ректори, декани, заместник-декани) са с четиригодишен мандат и се заемат от лица, които са на основен трудов договор по КТ в НМА и не заемат друга ръководна длъжност в НМА;

в) едно лице не може да бъде избирано на една и съща ръководна длъжност за повече от два последователни мандата;

г) лицата на изборна ръководна длъжност се освобождават без гласуване при:

– писмено подадена оставка пред органа, който ги е избрал,

– прекратяване на основния трудов договор с НМА,

– прекратяване на обучението в НМА (студенти и докторанти);

д) лицата на изборна ръководна длъжност и членовете на колективните органи на управление могат да бъдат отзовавани предсрочно чрез гласуване с решение, взето с обикновено мнозинство (половината плюс един) от списъчния състав на органа, който ги е избрал;

е) решенията по кадровите въпроси се вземат с тайно гласуване;

ж) заседанията на колективните ръководни органи на НМА се считат за законни и на тях могат да се вземат решения, ако присъстват най-малко 2/3 от състава им, с изключение на случаите, при които със закон или с разпоредбите на този правилник е предвидено друго, при определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата, които са в отпуск поради временна нетрудоспособност (доказана с медицинско свидетелство), поради бременност, раждане, отглеждане на дете до три години или са в командировка в чужбина;

з) решенията на колективните органи на управление се вземат с обикновено мнозинство (половината плюс един) или с квалифицирано мнозинство от 2/3 в случаите, в които това се изисква със закон или с разпоредбите на този правилник;

и) на заседанията на колективните органи на управление могат да присъстват и лица, които не са техни членове, в случаите, в които се разглеждат въпроси, засягащи правата и интересите на тези лица;

к) в работата на колективните органи на управление могат да вземат участие и външни лица-експерти, ако това се налага с оглед необходимостта от специфични компетенции при вземане на определено решение.

Чл. 10. (1) Общото събрание (ОС) е висш колективен орган на управление на НМА.

(2) В общото събрание се включват:

а) хабилитирани лица от всички катедри и специалности, работещи на основен трудов договор в НМА;

б) студенти и докторанти;

в) нехабилитирани преподаватели на основен трудов договор в НМА;

г) представители на учебно-методически, творчески и научно обслужващите звена;

д) представители на административни, финансови и стопански обслужващи звена;

(3) Структурният състав на ОС се формира при спазване на следното съотношение на квотите:

а) 70 % са хабилитирани членове на академичния състав;

б) 15 % са студенти и докторанти;

в) 10 % са нехабилитирани членове на академичния състав;

г) 5 % са лица от обслужващите звена.

(4) Изборът за представителите на ОС се извършва:

а) за хабилитираните и нехабилитираните членове на академичния състав - от съответните факултетни съвети;

б) за студентите - от студентския съвет;

в) за представителите на учебно-обслужващите направления и администрацията - от Академичния съвет.

(5) При напускане на НМА или в случай на продължително отсъствие на даден член по обективни причини съставът на ОС се попълва с представител на съответната група, чрез избор с тайно гласуване. 

Чл. 11. (1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.

(2) На първото си заседание ОС с тайно гласуване избира от своя състав председател и заместник-председател между хабилитираните си членове за срока на мандата си.

(3) ОС се свиква:

а) по искане на ректора;

б) по решение на академичния съвет;

в) по писмено искане на 1/4 от списъчния му състав, като в този случай събранието се насрочва в двуседмичен срок от депозирането на искането.

(4) За отсъствие от ОС без уважителни причини ректорът налага наказание по КТ.

(5) Заседанието на ОС е законно, ако присъстват най-малко 2/3 от списъчния му състав. При определяне на кворума се изключват лицата в отпуск при временна нетрудоспособност, бременност и раждане, осиновяване и отглеждане на малки деца или командировки извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от 1/4 от списъчния състав на органа.

(6) Решенията се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите, а за приемане и изменения в този правилник се изисква мнозинство от списъчния състав на ОС.

Чл. 12. Общото събрание:

1. избира председател и заместник-председател съгласно чл. 11, ал. 2 от настоящия правилник;

2. приема, изменя, допълва и отменя този правилник;

3. определя броя на членовете на контролния съвет и избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател, заместник-председател и членове на контролния съвет;

4. ОС се представлява от неговия председател;

5. избира с тайно гласуване ректор;

6. председателят на ОС сключва с избрания ректор договор по чл. 107 от КТ;

7. определя числения състав на академичния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове;

8. обсъжда и приема годишния доклад на ректора за състоянието на НМА;

9. обсъжда и приема годишния доклад на контролния съвет;

10. при констатирана неправилност или незаконосъобразност променя/отменя решението на академичния съвет и ректора. 

Чл. 13. (1) Академичният съвет (АС) е колективен орган за управление на НМА, за ръководство на учебната, научната и художественотворческата дейност и други дейности на НМА.

(2) АС се състои не по-малко от 25 и не повече от 45 членове и включва представители на академичния състав от всички катедри и специалности, работещи на основен трудов договор в НМА, студенти, докторанти и служители, като не по-малко от 70% от състава са хабилитирани лица, а студенти и докторанти са 15%.

(3) В заседанията на АС по трудови, социални, административни и стопански въпроси имат право да вземат участие със съвещателен глас упълномощени представители на регистрираните по съответния ред синдикални организации.

(4) Председател на АС е ректорът.

(5) АС се свиква на редовни заседания с писмена покана и дневен ред от председателя (ректора), като тези заседания са най-малко два пъти в един семестър.

(6) АС се свиква на извънредно заседание от председателя или по писмено искане на не по-малко от 1/4 от членовете му в двуседмичен срок от депозиране на искането.

(7) АС може да взема решения при спазване на изискванията на чл. 11, ал. 5 от настоящия  Правилник.

(8) Гласуването е тайно при избор на заместник-ректори и при продължаване на трудовия договор или срока на пенсиониране на хабилитираните преподаватели.

Чл. 14. Академичният съвет :

1. определя образователната, научната и художественотворческата политика на НМА;

2. приема мандатната програма на НМА и контролира нейното изпълнение;

3. определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучението в съответствие със законите и държавните нормативни изисквания и взема решения за създаване, закриване или преобразуване на катедри;

4. утвърждава система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав в НМА ”Проф. Панчо Владигеров” (СОПКО) в съответствие с чл. 6. ал. 3 и ал. 4 от ЗВО;

5. утвърждава броя на приетите студенти по специалности по предложения на изпитните комисии и съобразно държавната поръчка за съответната година;

6. избира с тайно гласуване за срока на мандата си хабилитирани лица за заместник-ректори по предложение на ректора;

7. приема бюджета на НМА, контролира изпълнението му и приема ежегоден отчет за резултатите от дейността и доклад за изпълнението на финансовите и натурални показатели на НМА;

8. приема тримесечни и годишни отчети за резултатите от дейността на НМА и контролира състоянието на библиотечната и информационна база;

9. приема годишния отчет на ректора за дейността на НМА;

10. утвърждава или променя квалификационните характеристики и учебните планове по предложение на съответните факултетни съвети;

11. определя научната и художественотворческата дейност и политиката по направления;

12. утвърждава предложенията на факултетите и ректорския съвет за откриване на процедури за хабилитации;

13. прави предложения до Министерството на образованието и науката и до Министерството на културата за:

– размера на субсидията в държавния бюджет, необходима за съответната година;

– броя на студентите и докторантите;

– размера на таксите по чл. 9, ал. 3, т. 7 от ЗВО за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти, като за някои категории студенти и докторанти академичният съвет може да определи такси в намален размер от утвърдените от Министерския съвет;

14. утвърждава нормативи за аудиторната заетост на академичния състав в границите, фиксирани в указанията на чл. 49, ал. 2 от този правилник;

15. определя политиката за сътрудничество и координиране с другите специализирани висши училища и научноизследователски институти в страната и в чужбина;

16. избира постоянни и временни комисии и други помощни органи и определя задачите им;

17. приема правилници за дейността на обслужващите звена – научно-творчески, административни и финансово-стопански, които са неразделна част от настоящия Правилник;

18. за заслуги към развитието на науката, изкуството и висшето образование, специално в НМА, присъжда на български и чуждестранни граждани почетната степен "доктор хонорис кауза";

19. решава текущи въпроси по предложение на ректора, ректорския съвет и факултетните съвети;

20. избира петима от членовете на съвета на настоятелството по предложение на ректора (останалите двама се избират съответно от министъра на образованието и от студентския съвет).

Чл. 15. (1) За длъжността ректор могат да се кандидатират хабилитирани лица на основен трудов договор в НМА, които до момента на избора имат най-малко седем последователни години трудов стаж в НМА.

(2) Процедурата по избора на ректор се извършва от ОС, съгласно ЗВО.

(3) Ректорът не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата по четири години; за един мандат се счита времето, в което ректорът е заемал длъжността повече от две години.

(4) Ректорът има следните основни правомощия:

1. представлява НМА на всички равнища и отговаря за нейната цялостна дейност;

2. по право е член на АС и е негов председател;

3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори в НМА;

4. подписва договори за международно сътрудничество;

5. решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането, отписването и преместването на студенти, докторанти и специализанти;

6. подготвя и предлага за приемане на АС на годишния отчет на НМА;

7. предлага на АС кандидатурите на хабилитирани лица за избор на заместник-ректори;

8. при необходимост свиква колективните органи за управление на НМА;

9. назначава за срок до три месеца на незаети изборни длъжности временно изпълняващи;

10. изпълнява други функции, произтичащи от законите и спецификата на неговата дейност;

11. ръководи работата по съставяне на проектобюджета на НМА и се грижи за законосъобразното използване на материалните ресурси;

12. контролира изпълнението на учебните планове, учебните програми и цялостната учебна, научна и художествена дейност на НМА;

13. подписва заедно с деканите дипломите за завършено висше образование на абсолвентите.

(5) Ректорът може с писмена заповед да предостави на други длъжностни лица в НМА изпълнението на някои от правомощията си.

(6) При отсъствие по болест или командировка, ректорът предоставя временно изпълнението на функциите си на един от заместник-ректорите.

Чл. 16. В своята дейност ректорът се подпомага от ректорския съвет (РС), в който освен него влизат: заместник-ректорите, деканите, заместник-деканите, помощник-ректорът, ръководителят на направление “Финансово-счетоводна дейност” и главен счетоводител, ръководителят на направление "Учебнометодическа и научноизследователска дейност". При необходимост и по преценка на ректора в състава на РС при разглеждане на определени въпроси могат да се включат и други компетентни длъжностни лица и представители на студентския съвет и легитимните синдикати. РС подготвя въпросите, които се разглеждат на заседанията на АС.

Чл. 17. (1) Заместник-ректорите са хабилитирани лица на основен трудов договор в НМА, които се избират от АС по предложение на ректора.

(2) Заместник-ректорите имат следните правомощия:

1. подпомагат дейността на ректора и имат право да го представляват в случаите, в които са упълномощени от него;

2. организират и носят отговорност за работата на определени направления в дейността на НМА, съгласно настоящия правилник и решенията на АС;

3. ръководят комисии, чиято дейност е свързана с техните ресорни задължения;

4. участват в заседанията на АС с право на съвещателен глас, ако не са избрани за негови членове от ОС;

5. участват в работата на РС. 

Чл. 18. Помощник-ректорът  подпомага ректора при управлението на имоти и вещи държавна собственост и ръководи направление „Стопанска, инвестиционна, социална дейност и обща администрация“:

1. Организира, координира и контролира ефективното и законосъобразно ползване и опазване на държавните имоти и вещи.

2. Отговаря и упражнява контрол за техническото поддържане и ремонт на сградния фонд и техническите системи и съоръжения в учебните сгради и общежитията.

3. Организира, координира, контролира и отговаря за законосъобразното провеждане на процедури по ЗОП.

4. Отговаря за спазването на утвърдените правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарната безопасност.

Чл. 19. (1) Ръководителят направление „Финансово-счетоводна дейност” и Главен счетоводител е длъжностно лице, което:

1. ръководи и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност, за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и ефикасно управление на финансовите и материални ресурси на НМА ”Проф. П. Владигеров”;

2. ръководи дейността по съставянето и изпълнението на бюджета;

3. контролира, съгласно Закона за счетоводството и ЗВФК, правилното протичане на документооборота;

4. подписва всички финансови и банкови документи и договори като втори първи подпис след ректора. 

Чл. 20. (1) Контролният съвет (КС) се състои от председател, заместник-председател и членове, които са хабилитирани лица на основен трудов договор в НМА.

(2) Членовете на КС не могат да бъдат членове на АС или ръководни лица на изборни длъжности.

(3) КС има следните правомощия:

1. проверява законосъобразността на изборите на ръководните органи на НМА в едномесечен срок от провеждането им и докладва на АС за резултатите от проверката;

2. подготвя становище за проектобюджета на НМА и по изпълнението му и докладва пред АС и ОС на НМА;

3. участва в проверките при дисциплинарните уволнения на членове на академичния състав и на останалия персонал на НМА;

4. най-малко един път в годината се отчита за дейността си пред ОС на НМА.

Чл. 21. (1) Съгласно чл. 35а от ЗВО към НМА се създава съвет на настоятелите, който подпомага висшето училище за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за предоставяне на качествено образование и обучение.

(2) Съветът на настоятелите се състои от 7 членове – дарители на висшето училище, личности с активна обществена позиция, представители на студентския съвет и на министъра на образованието, избрани според изискванията на чл. 35а, ал. 4 и 5 от ЗВО.

(3) Съветът на настоятелите към НМА дава становище по:

1. основни въпроси, свързани с развитието на академията;

2. проекта на мандатната програма;

3. проекта на бюджет на НМА;

4. проекти за приемане, изменение и допълнение на правилника на НМА;

5. предложенията за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти и за размера на таксите за кандидатстване и за обучение;

6. годишния доклад за състоянието на НМА, годишния доклад с финансовите показатели на НМА, годишния финансов отчет и отчета за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета;

7. предложения за учредяване на стипендии.

(4) Съветът на настоятелството на НМА избира свой председател и организира работа си съгласно чл. 35а, ал. 6 и чл. 35в, ал. 1, 2, 3, 4 от ЗВО.

 Към Глава пета - Основни звена - факултети