Глава седма - Академичен състав

Глава седма

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

Чл. 43. (1) Академичният състав на НМА осъществява дейностите, свързани с провеждане на научно-образователния процес и включва:

а) професори и доценти;

б) главни асистенти и асистенти;

в) старши преподаватели и преподаватели.

(2) ”Професор”, „доцент”, „главен асистент и „асистент” са академични длъжности, заемани по реда и при условията, регламентирани в ЗРАСРБ.

(3) Старши преподаватели и преподаватели са лица, които водят учебни дисциплини по езици, спорт и корепетиторите в НМА.

(4) Корепетиторите се приравняват към следните академични длъжности: корепетитор I и ІІ степен – към старши преподавател, корепетитор IІІ степен – към преподавател.

Чл. 44. (1) Лицата по чл. 43, ал. 1 работят на щат по основен трудов договор, на допълнителен трудов договор и като хонорувани. Те се назначават и освобождават по реда и при условията, регламентирани в ЗВО, ЗРАСРБ, КТ и този правилник.

(2) Решенията за обявяване на конкурси за академични длъжности се вземат от АС по предложение на съответната катедра и факултет.

(3) Членовете на академичния състав стриктно трябва да изпълняват задълженията си в съответствие с длъжностната си характеристика, в която се включват: аудиторна заетост, провеждане на годишни изпити, консултации и методическа помощ, участие в изпитни комисии, в колективни и индивидуални органи на управление (ако са избрани в тях), в катедрени съвети и др., както и художествена и/или научноизследователска дейност.

(4) НМА оценява приноса на всеки член на академичния състав в учебната, художественотворческата, научноизследователската, административната и други дейности, като атестирането на нехабилитираните преподаватели е веднъж на три години, а на хабилитираните – веднъж на пет години. Критериите за оценяване се определят според чл. 57, ал. 2 от ЗВО.

Чл. 45. (1) Броят на членовете на академичния състав се определя от:

а) хорариума на учебните дисциплини в лекции, упражнения или други форми на учебни занятия в съответствие с учебните планове и учебните програми;

б) броя на студентите и студентските потоци;

в) характера и спецификата на преподаваните дисциплини, на учебно-преподавателската работа и практическото обучение.

(2) Когато член на академичния състав не може да осигури изпълнението на преподавателската си дейност, не съществува възможност за прехвърляне или преквалификация в сродна научна дисциплина, след решение на катедрата се освобождава от длъжност със заповед на ректора.

Чл. 46. (1) При необходимост, след осигуряване на пълна натовареност на щатните преподаватели, за подпомагане на научно-преподавателската дейност се назначават хонорувани преподаватели по предложение на катедрата.

(2) Хабилитирани преподаватели на допълнителен трудов договор или съвместители се назначават по предложение на катедрата.

Чл. 47. (1) Участието на пенсионирани лица в учебния процес става с решение на АС, съгласно и на основание ЗВО, КТ и подзаконовите нормативни актове.

(2) Хонорувани преподаватели, навършили 70 годишна възраст, могат да преподават в НМА само с разрешението на АС.

Чл. 48. (1) В НМА могат да бъдат привличани за срочна работа по договор учени и преподаватели от други висши училища в страната и от чужбина, както и изявени специалисти от практиката.

(2) Предложенията за гост-преподаватели се правят от съответните ФС.

(3) За гост-преподаватели не се обявява конкурс.

Чл. 49. (1) Учебната заетост на членовете на академичния състав се определя семестриално, като се предлага от катедрите и факултетите, утвърждава се от РС и се подписва от деканите и ректора.

(2) Задължителната аудиторна заетост на членовете на академичния състав, които са на основен трудов договор в НМА, се определя, както следва, изчислено седмично и по брой на часовете:

а) за професор – 10-12 часа;

б) за доцент – 12-14 часа;

в) за главен асистент и старши преподавател – 14-16 часа;

г) за асистент и преподавател – 16-18 часа;

(3) Към посочените в ал. 2 часове, членовете на академичния състав могат да вземат безвъзмездно допълнително до 50% от нормативната натовареност със студенти на държавна поръчка.

(4) Участието на корепетиторите в продукции, концерти, конкурси и др. не се заплаща допълнително.

(5) Щатните преподаватели могат да вземат хонорувани часове, ако имат чуждестранни студенти (с изключение на такива от Европейския съюз, приети чрез конкурс наравно с българските) и студенти на платено обучение както следва:

а) професори – до 6 часа седмично;

б) доценти – до 7 часа седмично;

в) ст. преподаватели и гл. асистенти – до 8 часа седмично;

г) преподаватели и асистенти – до 9 часа седмично.

(6) Отчитането на учебната заетост става в рамките на 30 седмици за учебна година и по съответния установен ред.

(7) Формирането на учебната заетост се регламентира от правилник, утвърден от АС.

(8) Обучението на чуждестранни студенти (с изключение на тези от Европейския съюз съгласно ал. 3) се отразява с отделна заповед за заетост, като всеки учебен час се хонорува съобразно академичната длъжност на преподавателя.

(9) Отчитането на учебната заетост в подготвителния клас, платеното обучение, с чуждестранните студенти и по линията на ОПКП се извършва чрез дневници, подписани от ръководителите на катедри, като взетите часове не се включват в хорариума на преподавателите и се хоноруват отделно.

(10) Отсъствията на преподавателите от занятия се регламентират от правилник за дългосрочните и краткосрочните отсъствия, утвърден от АС.

(11) Преподавателите, които работят на друго място по съвместителство, вземат писмено съгласие от ректора.

(12) Преподавателите имат право на една година творчески отпуск на всеки седем години. Творческият отпуск се предлага от катедрата за определен период и се мотивира с научната целесъобразност. Утвърждава се с тайно гласуване от ФС. Окончателното решение се взема от АС и се отразява в  заповед на ректора. 

Към Глава осма - Студенти