Глава пета - Основни звена - факултети

Глава пета

ОСНОВНИ ЗВЕНА – ФАКУЛТЕТИ

Чл. 22. (1) Факултетът е основно звено за организиране на учебния процес, художественотворческата и научноизследователската дейност на НМА. Факултетът включва академичен състав на основен трудов договор в НМА.

(2) Във факултетите се осъществява ръководството на учебната, художественотворческата и научноизследователската дейност в неговата област.

(3) Факултетът обединява катедри за осъществяване на обучението на студентите по отделните специалности или по групи сродни специалности, както и на научноизследователската и художественотворческата работа в техните направления.

(4) Във факултетите се осъществява административното обслужване на преподавателите и студентите.

Чл. 23. Органи на управление са:

1. общо събрание на факултета;

2. факултетен съвет;

3. декан.

Чл. 24. (1) Общото събрание на факултета (ОСФ) е висш орган за управление на факултета.

(2) Структурният състав на ОСФ се формира при спазване на следните съотношения на квотите:

а) членове на академичния състав на основен трудов договор – 80%;

б) студенти и докторанти – 15%;

в) лица от учебно-обслужващите направления и администрацията – 5%.

(3) Изборът на представителите на ОСФ се извършва:

а) за хабилитираните и нехабилитираните преподаватели - от действащия в момента факултетен съвет;

б) за студентите и докторантите - от студентския съвет;

в) за представителите на учебно-обслужващите звена и администрацията - от съответните звена.

(4) При напускане на факултета или при продължително отсъствие на даден член по уважителни причини съставът на ОСФ се попълва с представител на съответната група, чрез избор с тайно гласуване.

(5) На първото си заседание ОСФ избира с тайно гласуване председател и заместник-председател за срока на мандата си, които са хабилитирани лица и на основен трудов договор в НМА.

(6) Деканът и заместник-деканите не могат да бъдат избирани за председател и заместник-председател на ОСФ.

Чл. 25. (1) ОСФ се свиква най-малко веднъж в годината.

(2) ОСФ се свиква от неговия председател с предложение за дневен ред в следните случаи:

а) по решение на ФС;

б) по искане на декана;

в) според указанията на чл. 11, ал. 3, буква "г" от този правилник.

(3) ОСФ може да взема решения, ако на него присъстват най-малко 2/3 от списъчния му състав.

(4) При непопълване на кворума на първоначално обявената дата председателят насрочва ново заседание в срок от една седмица. Това заседание се счита за редовно и може да взема решения, ако на него присъстват половината от списъчния състав на ОСФ.

(5) Решенията на ОСФ се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите. Тайно е гласуването, когато се избира декан и членове на факултетния съвет.

Чл. 26. Основни правомощия на ОСФ са:

1. контролира учебния процес и неговото качество;

2. избира председател и заместник-председател;

3. избира декан за срока на мандата си, който е лице в научното направление на факултета и на основен трудов договор в НМА;

4. приема правила за устройството и дейността на факултета, които не могат да противоречат на този правилник;

5. определя числения състав и структурата на факултетния съвет и избира неговите членове с тайно гласуване, като деканът по право е член на ФС;

6. приема годишния отчет на декана за резултатите от учебния процес и от научноизследователската и художественотворческата дейност на академичния състав на факултета;

7. променя, изменя или отменя решенията на декана и на факултетния съвет, ако те противоречат на действащата нормативна уредба и на този правилник;

8. в съответствие с решенията на ОС на НМА приема насоки за бъдещата работа на факултета. 

Чл. 27. (1) Факултетният съвет (ФС) е колективен орган за управление на факултета.

(2) ФС се състои от 25-35 членове, избрани с тайно гласуване от ОСФ, от които 80% са хабилитирани членове на академичния състав на основен трудов договор в НМА, 10% са студенти и докторанти, 10% са нехабилитирани членове на академичния състав на основен трудов договор в НМА.

(3) Деканът е председател на ФС по право.

(4) Със съвещателен глас на заседанията на ФС участват заместник-деканите и ръководителите на катедри, ако не са избрани за членове на ФС.

(5) Редовните заседания на ФС се провеждат най-малко два пъти в един семестър по покана на декана с предложение за дневен ред.

(6) Извънредни заседания на ФС се свикват от декана или по разпорежданията на чл. 11, ал. 3, буква "г" от този правилник.

Чл. 28. (1) Основните задачи на ФС са да определя насоките на учебната, научноизследователската, художественотворческата и кадровата дейност на факултета, както и стопанисването на материалната му база.

(2) ФС е упълномощен:

1. по предложение на декана да избира с тайно гласуване заместник-декани (един или повече), които са хабилитирани лица в научното направление на факултета и са на основен трудов договор в НМА;

2. да утвърждава с тайно гласуване ръководителите на катедри след избирането им от съответните катедри;

3. да утвърждава с явно гласуване и обикновено мнозинство щатните главни асистенти, както и хоноруваните доценти и професори.

4. да взема решения по учебната дейност на факултета, като приема учебните планове, утвърждава учебните програми и квалификационните характеристики, индивидуалните планове на студентите и докторантите и други документи в рамките на поставените му от АС правомощия;

5. да прави предложения пред АС за откриване, преобразуване и закриване на катедри и други структурни звена във факултета, както и на специалности и специализации, като се съобразява с държавните разпоредби;

6. да взема решения за професионалното развитие на научно-преподавателския състав на факултета чрез докторантури, специализации и други форми, както и за попълването му;

7. да взема решения за зачисляване на редовните докторанти и на докторантите на самостоятелна подготовка;

8. да следи подготовката на докторантите като утвърждава отчетите за изпълнение на техните индивидуални планове, представени от научните ръководители и катедрените съвети;

9. да определя в посочените в ЗРАСРБ срокове състава на научното жури за провеждане на защита на докторска дисертация и за избор в академична длъжност "главен асистент", "доцент" и "професор";

10. да предлага на Ректора на НМА за назначаване кандидатите, издържали успешно конкурсите за академични длъжности;

11. да взема решения по въпроси, свързани с научноизследователската и творческа работа на факултета и по препоръка на съответната катедра да утвърждава отпечатването на научни разработки;

12. да приема вътрешни правила за своята дейност, които не противоречат на този правилник;

13. да избира помощно-консултативни органи (комисии, работни групи) и да утвърждава състава им;

14. в началото на всеки семестър да разглежда и одобрява учебната натовареност на академичния състав на факултета, като упражнява контрол за запазване на утвърдените нормативни изисквания според чл. 49, ал. 2 от този правилник.

(3) ФС приема предложения за обявяване на конкурси за академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор", които предлага на РС и АС. 

Чл. 29. (1) Деканът ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на факултета и има следните правомощия:

1. представлява факултета и участва в АС и РС;

2. по право е член на ФС и е негов председател;

3. предлага заместник-декани, които се избират от ФС по указанията на чл. 28, ал. 2, т. 1 от този правилник;

4. упражнява ръководство и контрол в съответствие с действащата нормативна уредба, разпоредбите на този правилник и взетите решения от висшестоящите органи, като издава административни заповеди в рамките на своята компетентност, разпределя и насочва текущата документация, свързана с организирането на работата;

5. осигурява изпълнението на учебната, научната и художествената дейност във факултета;

6. ръководи дейността по подготвянето, приемането и изпълнението на учебните планове и учебните програми, на плановете за научноизследователската и художественотворческа дейност;

7. представя доклади до Ректора на НМА за изпълнение на изискванията за обучение в докторантура;

8. създава условия за професионалната реализация и за развитието на академичния състав;

9. решава студентските въпроси във факултета по учебните, творческите и социалните проблеми;

10. подписва заедно с ректора дипломите за завършено висше образование на абсолвентите от факултета;

11. предлага на РС отпуски на членове на академичния състав на факултета, както и отлагане на изпитните сесии, отпуски и други проблеми, свързани със студентите от факултета;

12. управлява предоставените материални ресурси и се разпорежда с финансовите средства в съответствие с нормативните изисквания.

(2) В изпълнение на своите правомощия деканът се подпомага от заместник-декани, на които предоставя част от правомощията си.

Чл. 30. (1) Катедрата е първично звено на факултета, в което се осъществява учебна, научноизследователска и художественотворческа дейност по една или група сродни дисциплини, съгласно чл. 26д, ал. 1 от ЗВО.  

(2) Органи на управление на катедрата са:

а) катедрен съвет;

б) ръководител на катедра. 

Чл. 31. (1) Катедреният съвет (КС) се състои от членовете на академичния състав в катедрата, които са на основен трудов договор в НМА.

(2) Хоноруваните преподаватели, преподавателите на втори трудов договор и докторантите присъстват на заседанията на КС и имат съвещателен глас.

(3) Списъчният състав на Катедрата включва преподавателите и докторантите по ал. 1 и 2 и се утвърждава от декана на факултета.

(4) КС се ръководи от ръководителя на катедрата, който го свиква на редовни заседания най-малко четири пъти в един семестър.

(5) КС избира от своите членове секретар на катедрата (хабилитирано или нехабилитирано лице), който изпълнява технически функции.

(6) Извънредни заседания на КС се свикват от ръководителя на катедрата или по разпорежданията на чл. 11, ал. 3, буква "г" от този правилник.

(7) На заседание на КС може да се взема решение, ако на него присъстват най-малко 2/3 от списъчния му състав. Списъчният състав може да се редуцира, като се изключат отсъстващите по болест, командированите и временно нетрудоспособните, при спазване изискванията на ал. 5 от чл. 11. 

Чл. 32. (1) Катедреният съвет има следните правомощия;

1. избира с тайно гласуване и обикновено мнозинство ръководител на катедра;

2. обсъжда и предлага за решаване във ФС всички въпроси, свързани със специалностите и учебните дисциплини, застъпени в катедрата;

3. предлага на ФС промени в учебните планове и учебните програми по специалностите и учебните дисциплини, застъпени в катедрата;

4. разпределя учебната заетост на преподавателите в катедрата съобразно чл. 49, ал. 2 от този правилник;

5. предлага на ФС обявяване на конкурси за редовни докторанти и за академични длъжности;

6. обсъжда материалите за зачисляване в докторантура и материалите за кандидатстване за академични длъжности;

7. предлага на ФС зачисляването в докторантури, оценява готовността за защита на дисертационни трудове и приносните качества на материалите за кандидатстване за академичните длъжности „доцент” и „професор”;

8. приема становище за изпълнение на индивидуалния план и оценява дейността на докторанта;

9. предлага на ФС членовете на научните журита за придобиване на научната и образователна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”, както и за академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор”;

10. обсъжда дипломни работи на студенти и специализанти към катедрата, определя рецензенти и дава предложения за дати на защита на дипломните работи;

11. обсъжда и оценява научни трудове, учебници и учебни помагала на членове на катедрата или на специалисти извън катедрата.

(2) При обсъждане на конкретни въпроси от учебно-творчески характер, които засягат работата на друга катедра, на заседанията на КС могат да присъстват и представители на други катедри.

(З) При необходимост в работата на КС могат да вземат участие и представители на студентите, докторантите и специализантите. 

Чл. 33. Ръководителят на катедра има следните пълномощия:

1. ръководи и отговаря за дейността на катедрата;

2. представлява катедрата в рамките на неговата компетентност;

3. отговаря за използването по предназначение на предоставената на катедрата материално-техническа база и за нейното опазване;

4. осигурява изпълнението на учебния, художественотворческия и научноизследователския процес;

5. контролира спазването на трудовата дисциплина и правилата на вътрешния ред в катедрата;

6. организира и ръководи подготовката на учебните планове и учебните програми в катедрата;

7. прави предложения до декана за стимулиране или за наказание на членове на катедрата;

8. изготвя оценяващи доклади за индивидуалната учебна, научна и художественотворческа дейност на членовете на академичния състав, във връзка с тяхното атестиране;

9. координира и подпомага професионалното развитие на научно-преподавателския състав на катедрата. 

Към Глава шеста - Структура на организация на учебния, художественотворческия и научноизследователския процес