Глава шеста - Структура на организация на учебния, художественотворческия и научноизследователския процес

Глава шеста 

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ, 

ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКИЯ

И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС

Чл. 34. (1) Учебният процес в НМА се организира и провежда по учебна документация за всяка специалност, която включва квалификационни характеристики по образователно-квалификационни степени, учебни планове и учебни програми на изучаваните дисциплини.

(2) Учебният план е основен документ, в който се отбелязват образователно-квалификационните степени и специалностите според ЗВО и действащите нормативни документи; видът и времето на обучение; наименованията, редът и хорариумът на изучаваните дисциплини по семестри; кредитите, които носят и изпитите към тях; формите и организацията на учебната работа.

(3) Учебните програми се изготвят по дисциплини и специалности на основата на учебните планове. В тях се определят целите, съдържанието и структурата на учебния процес по дадената дисциплина. Приемат се от съответния ФС и се утвърждават от АС.

(4) ФС може преди началото на всяка учебна година да предлага частични изменения на учебния план по предложение на съответната катедра.

(5) Учебната работа в НМА се извършва чрез лекции, семинари, групови и практически упражнения, консултации, разработване на курсови и дипломни работи и други форми на организирана и самостоятелна подготовка на студентите. Според специфичната им форма на обучение занятията биват групови и индивидуални.

(6) Занятията на всяка специалност се водят по седмично разписание, изготвено за всеки семестър.

(7) При провеждане на учебния процес се прилагат принципите на традиционната музикална педагогика, съчетани със съвременните методи на преподаване.

(8) Учебните планове съдържат задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, като за процентното им съотношение се спазват единните държавни изисквания.

(9) Времетраенето на един академичен час е 45 минути. 

Чл. 35. (1) В НМА се провежда тристепенно висше обучение за степените „бакалавър”, „магистър” и „доктор”.

(2) Образователно-квалификационната степен "бакалавър" се придобива след завършено средно образование, четиригодишен срок на обучение, не по-малко от 240 учебни кредита и успешно положен държавен изпит или защита на дипломна работа;

(3) Образователно-квалификационната степен "магистър" се придобива:

1. със срок на обучение от 5 (пет) години след завършено средно образование, не по-малко от 300 кредита, държавен изпит и защита на магистърска теза;

2. с едногодишен срок на обучение след придобиване на ОКС “бакалавър” по същата специалност, не по-малко от 60 кредита, държавен изпит и защита на магистърска теза;

3. с двугодишен курс на обучение, не по-малко от 120 кредита, държавен изпит и защита на магистърска теза, в случаите, когато магистърската специалност е различна от придобитата бакалавърска;

4. приемът на студенти в НМА за ОКС “магистър” след „бакалавър” в рамките на утвърдения брой студенти по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование /по държавна поръчка/ е по същата специалност от дипломата за „бакалавър”, провежда се по време на държавните изпити за завършване на съответната учебна година;

5. документи за магистратура срещу заплащане се подават по време на кандидат магистърската кампания през м. юни и през м. септември, конкретните срокове се публикуват ежегодно в справочник.

(4) Третата степен в системата на висшето образование е с минимален срок от 3 (три) години след придобита образователно-квалификационната степен "магистър", като на защитилите успешно дисертацията си при условията на ЗРАСРБ се присъжда образователната и научна степен "доктор".

(5) Диплома за завършена степен се издава след успешно изпълнение на всички задължения, предвидени в учебния план, независимо от календарния срок на обучение.

(6) В НМА не се предвижда обучение за образователно-квалификационна степен ”професионален бакалавър по”. 

Чл. 36. (1) В НМА се провеждат специализации и курсове за следдипломна квалификация и преквалификация, както и за разширяване и задълбочаване на подготовката в определена творческо-професионална или научна област.

(2) Специализантите не придобиват по-висока образователна степен; след завършване на курса на обучение и успешно полагане на изпитите те получават съответен сертификат (удостоверение).

(3) Специализантите заплащат такса за обучението си, утвърдена от АС.

(4) Обучението на специализантите се извършва от преподавателския състав на НМА по учебни планове, одобрени от АС.

(5) Обучението на специализантите е групово или индивидуално и се провежда чрез една от следните алтернативни форми: редовно, задочно, дистанционно.

Чл. 37. (1) В НМА се провежда и обучение за чуждестранни студенти, докторанти и специализанти.

(2) Обучението е на български език.

(3) Обучението на чуждестранните студенти, граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, е платено. Таксите се одобряват от АС в съответствие с действащата правна уредба.

(4) Чуждестранни граждани от страните на Европейския съюз, кандидатствали при условията за приемане на български студенти, след успешно издържан конкурсен изпит придобиват същите права.

Чл. 38. Кандидатстудентските изпити, конкурсните изпити и изпитите по специалността на докторантите се провеждат от компетентни комисии, назначени със заповед от ректора.

Чл. 39. (1) Научните изследвания в НМА са насочени към създаване на нови научни знания или научно-приложни продукти, както и към развитие на обучението.

(2) Научните изследвания са неотделима част от дейността на академичния състав.

(3) Насоките на научните изследвания се определят от катедрите, а резултатите им се контролират от ФС и АС.

Чл. 40. (1) Научноизследователската работа се координира от творческо-обслужващото звено Академичен център за научна и художественотворческа дейност.

(2) Структурата и функционирането на Академичния център за научна и художественотворческа дейност се определя от АС, а неговата работа се контролира от заместник-ректора по учебната и научната дейност и се финансира от бюджета на НМА.

Чл. 41. Научните изследвания, проекти и разработки, както и програмите по музикално творческата дейност се организират и провеждат съгласно чл. 61-65 от ЗВО.

Чл. 42. В съответствие с утвърдената “Система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав” се приемат ежегодно оценки за качеството на музикалното образование по професионални направления и на академичния състав, които включват и проучване на студентското мнение.

Към Глава седма - Академичен състав