Глава девета - Докторанти и специализанти

Глава девета

ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 

Чл. 60. (1) За докторанти в НМА се приемат лица, които притежават образователно-квалификационната степен "магистър". Минималният срок на обучение е три години.

(2) Докторантите се приемат с конкурсен изпит.

(3) Докторантите заплащат такса за обучението си, одобрена от АС.

(4) Обучението на докторантите се провежда по ред и условия, приведени в съответствие със ЗРАСРБ.

Чл. 60 а. Всеки докторант има право:

1. да има определен научен ръководител, който трябва да бъде хабилитирано лице;

2. да взема участие при формиране на индивидуалния си учебен план;

3. за целия срок на докторантурата да получава квалифицирана помощ и ръководство;

4. да взема участие в научната дейност на НМА при гарантиране на всички права, регламентирани със законодателството в страната;

5. по решение на ФС, в границите на срока на обучението му в НМА, да му се възлагат без конкурс водене на упражнения по дисциплината, от чиято област е заявената тема на дисертационния му труд. Лимитът за заетостта му се предлага от ФС и се одобрява от АС за всеки конкретен случай;

6. да избира и да бъде избиран в ръководните органа на НМА при спазване на изискванията на този правилник;

7. да ползва студентското общежитие и стола, медицинското обслужване и спортната база, а също и цялата материална база на НМА;

8. да се сдружава в учебни, културни и други общности с идеална цел, които не противоречат на законите на страната, както и да участва в сходни такива в чужбина;

9. да защити докторската си дисертация в съкратени срокове при условия, определени от съответния ФС;

10. да ползва ваканция от 30 дни в рамките на една учебна година;

11. да получава при определени условия държавна стипендия или кредит за срока на докторантурата си;

12. да прекъсва обучението си по уважителни причини и да го продължава по ред, определен от АС.

Чл. 60 б. Приемът и обучението на специализанти  в НМА се осъществява според изискванията на Правилника за повишаване квалификацията в системата на висшето образование, публикуван на сайта на Академията.

 

Към Глава десета - Международно сътрудничество