Глава осма - Студенти

Глава осма 

СТУДЕНТИ

 

Чл. 50. (1) За студенти в НМА се приемат лица със завършено средно образование, съгласно държавните изисквания в Република България.

(2) Студентите в НМА се приемат с конкурс, който включва определен брой изпити за всяка отделна специалност и чрез класиране по бал и по условия, определени от АС.

(3) Броят на приетите студенти в НМА се утвърждава по специалности от АС въз основа на РМС за всяка учебна година.

(4) За студенти в НМА се приемат успешно издържалите приемния конкурс кандидат-студенти с еднакъв бал, както и близнаци, които са кандидатствали едновременно в НМА и единият от тях е приет.

(5) За студенти в НМА се приемат и чуждестранни граждани по поръчка от МОН при спазване на действащата нормативна уредба и след успешно издържан изпит, определен от АС.

(6) НМА не приема за обучение по държавна поръчка лица, които вече са придобили съответната степен (бакалавър/магистър/доктор) с държавна субсидия в НМА или друго висше училище в България (съгл. ЗВО, чл. 91, ал. 7, т. 2).

Чл. 51. Студентите, завършили дадена образователно-квалификационна степен, имат право да продължат образованието си в по-висока ОКС или ОНС при ред и условия определени от АС.   

Чл. 52. (1) Студентите заплащат такси за обучението си, размерите на които се определят с ПМС по предложение на АС за всяка учебна година, в съответствие с действащите в страната разпоредби. Таксите се внасят на равни вноски не по-късно от  две седмици от началото на всеки семестър.

(2) От заплащане на такси се освобождават: лица с трайни увреждания и намалена трудоспособност 70 и над 70% и военноинвалиди без ограничение на възрастта, кръгли сираци и лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца до навършване на 26-годишна възраст.

(3) Студенти полусираци, братя и сестри, обучаващи се едновременно в НМА и самотни майки, ползват до 50% отстъпка от таксата за обучение по решение на РС, при подадено заявление и приложени документи до началото на всеки семестър. Размерът на намалението се определя от АС за всяка учебна година.

(4) Правото по ал. 2 и ал.3 се ползва само за обучение по държавна поръчка и при подадено заявление от страна на студента.

(5) Заплатена семестриална такса не подлежи на възстановяване.

(6) Заплатена семестриална такса може да се възстанови само в случаите, в които студентът не започне обучението си по независещи от него причини, но не по-късно от 30 дни след започване на занятията от съответния семестър.

Чл. 53. Студентите в НМА имат право:

1. да получават своевременна и пълна информация за учебния процес в НМА;

2. да получават квалифицирана помощ и ръководство от научно-преподавателския състав за своето обучение и професионално-творческо развитие;

3. да посочват в началото на учебната година до трима щатни преподаватели, при които желаят да изучават специален предмет, като окончателното решение за избора на един от тях се взема от съответната катедра;

4. да се преместят от един преподавател по специален предмет при друг, като това се разрешава преди началото на учебната година от декана, след подадено заявление от студента, съгласувано с ръководителя на катедрата.

5. да се обучават едновременно по две специалности в един или два факултета, след успешно издържан приемен изпит във всеки от тях, като заплащат такса и половина за обучение в един факултет и две такси за обучение в два факултета;

6. да изучават допълнителни курсове по ред и условия, одобрени от АС;

7. да избират учебни дисциплини от избираемата и факултативната програма на учебния план;

8. при отличен успех (6.00) по специален предмет и много добър общ успех (5.00), при подадено заявление, одобрено от катедрата и с решение на РС, да завършват в съкратени срокове образованието си или да се обучават по индивидуален учебен план, утвърден от РС, като взимат две учебни години за една – студентът заплаща две годишни такси за обучение;

9. да прекъсват обучението си, съгласно изискванията на чл. 54.

10. да ползват материалната база и социалните придобивки – студентско общежитие и стол, по ред и условия, одобрени с отделни правила от АС, както и намаление на градския и железопътния транспорт;

11. да ползват ваканция не по-малка от 30 дни в рамките на една учебна година;

12. да получават при определени условия държавна стипендия или стипендия на физическо или юридическо лице, както и кредит за обучението си;

13. да участват в художественотворческата и научноизследователската дейност на НМА под ръководството на преподавател при гарантиране на всички права, регламентирани  в Закона за авторското право и сродните му права;

14. да участват пряко в колективните органи на управление в НМА;

15. за защита и удовлетворяване на интересите си да се сдружават в учебни, научни, културни и спортни общества, както и да членуват в международни организации, чийто устав не противоречи на законите на страната и на този правилник.

Чл. 54 Студентите на НМА имат право да прекъсват обучението си при следните условия:

(1) Всеки студент за целия курс на обучение има право на едно едногодишно прекъсване по семейни причини, но не преди завършване на първи курс за студентите в ОКС бакалавър и ОКС магистър след средно образование. Прекъсването се разрешава след приключване и заверка на семестъра.

(2) При заболяване, доказано с медицинско свидетелство, студентът може да прекъсне обучението си за една година или за по-дълъг период и по всяко време.

(3) Студент, който следва повече от една специалност, има право временно да прекъсне обучението си по някоя от тях, но за не повече от две години. Продължаване на срока може да се разреши от ректора.

(4) При незаверен семестър студентът има право да подаде заявление за прекъсване на обучението си в НМА, но не по-късно от една седмица от началото на следващия семестър. За да продължи следването си, повтаря семестъра, като е длъжен да заплати отново таксата за обучение за съответния семестър в размера определен за настоящата учебна година. Неподалите заявления се отстраняват за определен срок и губят студентски права. Възстановяването на студентски права става след успешно полагане на приемни изпити.

(5) При неиздържани повече от един изпит.

(6) При бременност и майчинство на студентките се разрешава едногодишно прекъсване на обучението. През това време те могат да се явяват на отделни изпити при изпълнение на задълженията по учебен план и учебна програма за съответната дисциплина, без да се изисква цялостна заверка на семестъра.

(7) Прекъсването на обучението се разрешава отделно за всяка учебна година със заповед на ректора и по предложение на декана, при подадено заявление от студента с основанията по предходните алинеи. Студенти, които не са се записали в срок след прекъсване на обучението си, или не са подали ново заявление за прекъсване се отстраняват за определен срок

(8) Прекъсване по ал. 4 и 5 се ползва еднократно за целия период на обучение.

 

Чл. 55. (1) Студентите в НМА са длъжни:

1. да спазват установените със законите и с този правилник ред и условия за провеждане на учебния процес и изпитите в НМА;

2. да не накърняват доброто име и авторитета на НМА и да помагат, според възможностите си, за издигане на нейния престиж;

3. да посещават редовно учебните занятия;

а. При направени повече от три отсъствия по неуважителни причини по дадена дисциплина студентът може да не получи подпис от преподавателя в края на семестъра.

б. Студентът може да отсъства от учебните занятия само по уважителни причини с разрешение на декана, но не повече от 30 дни за цялата учебна година.

4. да се явяват подготвени на семинарните упражнения;

5 да полагат изпитите си в определените срокове;

6. да опазват имуществото на НМА;

7. да спазват правилата на вътрешния ред в НМА и хигиенните условия.

 (2) По-продължително отсъствие от занятия, но не повече от 50% от учебното време на семестъра, се разрешава от РС по предложение на декана при бременност, майчинство, участие в конкурси или при заболяване, доказано с медицинско  свидетелство.

(3) При отсъствие над 50 % от лекционното време студентът повтаря семестъра.

 

Чл. 56. (1) Студент, който нарушава ЗВО и правилника на НМА - доказано недобросъвестно отношение към учебния процес, безпричинно неявяване на лекции, слаби резултати по отделни дисциплини и системно неизпълнение на задълженията си по учебния план без уважителни причини, както и за нарушаване на вътрешния ред на НМА, също за представяне на неверни данни или подправяне на документи за студентското му положение или при осъждане на лишаване от свобода, се наказва:

1. със забележка;

2. с предупреждение за отстраняване;

или

3. с отстраняване от НМА:

- за определен срок;

- без право да се обучава повече в НМА.

(2) Наказанията по предходната алинея се налагат от ректора по предложение на декана.  Преди налагане на наказанието деканът изисква писмени обяснения от провинилия се студент, като се взема и мнението на студентския съвет, с изключение на отстранените за определен срок.

(3) Отстранените студенти за определен срок по причини, посочени в ал.1, с изключение на лишаване от свобода и фалшифициране на документи, могат да кандидатстват отново в НМА по реда, установен за прием на нови студенти. 

(4) Особени случаи, свързани с отстраняване на студенти от НМА, презаписване или прекъсване на обучението, непосочени в този правилник, се решават от ректора.

(5) Жалба срещу наказанието се подава в двуседмичен срок след връчване на копие от заповедта или уведомяването на провинилия се и се разглежда от АС, който може да отмени наложеното наказание, ако при извършената проверка се съберат достатъчно основания за това.

Чл. 57. (1) В края на всеки семестър преподавателите удостоверяват с подпис участието на студентите в преподаваната от тях учебна дисциплина, а деканите заверяват семестъра на студентите в техните студентски книжки.

(2) Деканът може служебно да завери семестъра, без да има подпис от преподавателя по една дисциплина.

(3) Всеки студент има право само на един условно заверен семестър при неполучен подпис по дадена учебна дисциплина, която не е специален предмет.

(4) За всяка учебна година се определят две редовни и две поправителни сесии – зимна и лятна, както и една окончателна есенна сесия (до две седмици от началото на текущата учебна година).

(5) До редовна, поправителна и окончателна изпитна сесия се допускат студенти, които имат заверен семестър.

(6) До поправителна изпитна сесия се допускат студенти с неположени за съответната редовна сесия не повече от два изпита за текущата учебна година.

(7) Деканите имат право да разрешават перманентна сесия при заболяване, удостоверено с медицинско свидетелство; при бременност и майчинство; при участие на студента в отговорни творчески изяви.

(8) Явяването на студентите извън посочените в ал. 4 изпитни сесии и извън правата по ал. 7 става с разрешение на декана, като студентите, които полагат изпити от минали учебни години след утвърдените със заповед на ректора редовна, поправителна и окончателна сесия (до две седмици от началото на текущата учебна година), заплащат по 50 лв. за всяко явяване пред изпитната комисия/изпитващия преподавател.

(9) Начинът на оценяване при изпит се определя от чл. 44 от ЗВО.

(10) С разрешение на декана студентите от I, II, III и IV курс, които имат общ успех най-малко много добър (4.50) от положените изпити от съответния курс, при един невзет изпит (с изключение на специален предмет), могат да се запишат в следващ семестър, като са длъжни да го положат в срок до първа поправителна сесия на текущия семестър. При неполагане на изпита в оказаните срокове студентът прекъсва обучението си.

(11) Студент, успешно положил даден изпит на редовна изпитна сесия, има право да се яви за повишаване на оценката по този изпит на поправителната сесия, в рамките на същата учебна година. Новата оценка е окончателна.

(12) Не се допуска допълнително явяване за повишаване на оценка от държавен изпит и/или защита на дипломна работа.

(13) Студентите полагат изпитите си от всички сесии при същите преподаватели, при които се е провеждал учебният процес. По изключение РС може да разпореди друг ред за полагане на изпитите.

(14) След успешно полагане на всички семестриални изпити студентите придобиват качество на абсолвенти и се допускат до държавен/и изпит/и и/или защита на дипломна работа, като за тях се предвиждат две сесии, за съответната учебна година. Желаещите да се явят на държавен изпит подават заявление до Декана на съответния факултет, в който се обучават.

(15) При участие в значими музикално-сценични изяви студентите в последен семестър на обучението си могат да подадат заявление да им бъде призната изявата като държавен изпит. Това става с разрешение на декана и назначена със заповед на ректора държавна изпитна комисия. Изпитът се признава и се нанася в протокола само при условие, че абсолвентите вземат всичките си годишни и семестриални изпити до първа поправителна сесия на настоящата учебна година (месец септември). При неизпълнение на това условие изпитът не се признава. Не се допуска частично признаване на държавен изпит.

(16) Абсолвентите могат да отлагат явяването си на държавен изпит до пет години; след този срок се заплаща една годишна такса за текущата учебна година за възстановяване на студентски права.

(17) Абсолвентите полагат държавен изпит пред държавна изпитна комисия, назначена от ректора. В нея влизат хабилитирани преподаватели и по изключение преподаватели с образователна и научна степен "доктор".

(18) Издържалите успешно държавния изпит абсолвенти получават диплома за завършено висше образование за съответната образователно-квалификационна степен и специалност по образец. Заедно с дипломата се издава и приложение, в което се вписват оценките от семестриалните изпити по дисциплини, оценката/ите от държавния/ите изпит/и и от дипломната защита. Студентите са длъжни лично да положат подпис върху дипломата си.

(19) Студенти, докторанти и специализанти сираци, лица с трайни увреждания и намалена трудоспособност 70 и над 70%, както и майки с деца до 6-годишна възраст, имат право на облекчения при обучението си с решение на РС.

(20) Студенти, приети в чуждестранни висши училища по музика, запазват студентските си права в НМА до четири години (само след успешно завършен първи курс в НМА).

(21) Новоприети студенти, които не са се записали в първи курс в определения срок без уважителни причини, губят студентските си права.

Чл. 58. (1) Общите интереси на студентите и докторантите в НМА се защитават от студентски съвет (СС), в който влизат студентите и докторантите, избрани за ОС на НМА и ОС на факултетите.

(2) СС се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове.

(3) СС се избира от легитимно общо събрание на студентите и докторантите (ОССД) с обикновено мнозинство. На ОССД се водят протоколи, а новоизбраният СС изготвя свой правилник, който не може да противоречи на ЗВО, на този правилник и на други действащи в страната нормативни актове. Протоколите и правилникът се предоставят на АС.

(4) АС разглежда и одобрява правилника на СС и определя правила на финансиране на СС, необходими за културната, спортната, научната, творческата и международната дейност на студентите в НМА. Финансирането е в размер на 1% от таксите за обучение на студентите.

(5) ОССД може да се проведе по факултети или по курсове и е легитимно, когато на неговите заседания присъстват най-малко половината от списъчния състав на дадения факултет (курс) плюс един, като докторантите условно се причисляват към горните студентски курсове. ОССД се свиква най-малко веднъж годишно от председателя на СС или по писмено искане най-малко на 1/4 от състава на даден факултет (курс).

(6) В края на последната година от обучението си студентите освобождават местата си в СС, които се заемат от нови членове, избрани от съответния факултет и по-долен курс.

Чл. 59. Студентският съвет има право:

1. да участва чрез свои представители в заседанията на ОС на НМА и ОС на факултетите, в АС и в съответния ФС с избраните от ОССД представители;

2. да прави предложения за подобряване на учебния процес и за въвеждане на нови актуални специалности;

3. да организира анкети за проучване на студентското мнение относно качеството на преподаването и да оповестява публично резултатите;

4. да прави предложения за поканване на външни преподаватели;

5. да инициира организирането на студентски научни и творчески общности;

6. да установява контакти в страната и в чужбина със сходни формации във висшите училища;

7. да участва в организацията на учебния процес с цел оптимизиране на резултатите и подобряване на връзките между преподаватели и студенти;

8. да участва в управлението на социалните дейности – студентски общежития, обществено хранене, спортна дейност (в конкретните правила за работа на съответните звена се урежда редът за участие на СС);

9. да участва при разпределяне на студентските стипендии и помощи;

10. да предлага свой представител или представители – председателя на СС и делегирани негови членове – в Представителството на студентските съвети като национален орган за управление на общите интереси на студентите и докторантите;

11. да предлага свой представител в съвета на настоятелите в НМА. 

 

 Към Глава девета - Докторанти и специализанти