Глава първа - Общи положения

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Този правилник урежда предмета на дейност, функциите, устройството, управлението и финансирането на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" (НМА), взаимоотношенията между звената, направленията и секторите й, правата и задълженията на преподавателите, служителите и студентите на основата на:

а) Закона за висшето образование (ЗВО);

б) Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ);

в) Кодекса на труда (КТ);

г) Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП);

д) други нормативни актове, регламентиращи дейността на висшите училища.

(2) Решенията на органите на управление на НМА, които са взети в нарушение на законите, подзаконовите нормативни актове и на този правилник, са недействителни.

 

Чл. 2. (1) НМА е специализирано държавно висше училище за обучение и подготовка на високо квалифицирани кадри за придобиване на висше образование в областта на музиката и балета, както и за създаване на нови, съвременни методи в музикалното изкуство и на научно-приложни продукти. НМА е юридическо лице със седалище в гр. София, бул."Евлоги и Христо Георгиеви" № 94 и с допълнителна сграда на ул. "Академик Людмил Стоянов" № 6. Представлява се от ректора на НМА.

(2) Музикалната академия е основана през 1921 г. с Указ № 145 на Н.В. Цар Борис III (ДВ от 21.07.1921 г.). Настоящото й пълно наименование “Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” е узаконено с Решение на Народното събрание на Р. България от 19.05.2006 г.

(3) НМА „Проф. Панчо Владигеров” има институционална акредитация на основание обща оценка 9,23 (девет цяло и двадесет и три стотни) по десетобалната критериална система за институционална акредитация, с валидност шест години, съгласно чл. 79, ал. 4, т. 1 от Закона за висшето образование. (Решение на Националната агенция за оценяване и акредитация от 05.09.2013 г., Протокол № 15)

(4) Всички изучавани в НМА специалности за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство са акредитирани от НАОА с оценка 9,42 (девет цяло и четиридесет и две стотни), с валидност шест години до 26.02.2020 г. (Решение на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства на НАОА от 26.02.2014 г., Протокол № 4).

(5) Специалността Педагогика на обучението по музика за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ...  е акредитирана от НАОА с оценка 8,52 (осем цяло и петдесет и две стотни). Решение на Постоянната комисия по педагогически науки на НАОА от 20.05.2014 г., Протокол № 10).

 (6) Патронният празник на НМА е на 13 март – рождения ден на големия български композитор професор Панчо Владигеров.

Глава втора - Функции и предмет на дейност