Правилници

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "Проф. Панчо Владигеров" за прилагане на ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАВИЛА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И РЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ НА Н М А

ПРАВИЛНИК ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА НМА „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

ФОРМУЛЯР

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОКС "МАГИСТЪР" след ОКС "БАКАЛАВЪР"

ПРАВИЛНИК НА НМА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАВЪРШЕНИ ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА НМА

ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ

ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ЖАЛБИ

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ И КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ В НМА

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ В НМА "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ В НМА „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕБНАТА НАТОВАРЕНОСТ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

ПРАВИЛНИК ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА УЧЕБНАТА ЗАЕТОСТ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ПРИ КРАТКОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ ОТСЪСТВИЯ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА НМА

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ  “ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ  ПРОЦЕДУРИ