Обява за търг по ЗДС

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

 

В съответствие със заповед №. РД-09-317/28.09.2015 г. на Ректора на НМА, на основание чл. 16 ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 13 и чл. 43 от ППЗДС, с цел реализиране на приход от отдаване под наем на части и решение на АС на НМА „Проф. П. Владигеров” от 24.09.2015 г.

О Б Я В Я В А

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от имот - публична държавна собственост на Национална музикална академия /НМА/ „Проф. Панчо Владигеров”

- самостоятелно помещение с обща площ от 110 кв. м. в ниското тяло на сградата на ул. „Акад. Людмил Стоянов” № 6 при следните условия:

  1. Предназначение на имота – за работилница или др. подобна дейност.
  2. Срок за отдаване под наем – пет години.
  3. Първоначална наемна цена – 5,00 лв. за кв.м, без ДДС. В тази цена не се включват разходите за консумативи.
  4. Депозит за участие в търга – 300 лв, внесени по сметката на НМА – в БНБ – ЦУ с IBAN: BG88BNBG96613300176401, BIC: BNBGBGSD
  5. Дата, час и място на провеждане на търга - 02.11.2015 г. от 10.00 ч. в сградата на НМА, гр.София, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” № 94, ст. № 13.

Цена на тръжната документация –  30 лв. без ДДС, платима в касата на НМА от 10.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. в работните дни до 29.10.2015 г. Тръжната документация може да се получи от счетоводството на НМА - ІІІ-ти етаж. До участие в търга се допускат само тези предложения, които са подадени до 16.00 ч. на 30.10.2015 г. в Деловодство НМА - стая № 18 и отговорят на всички изисквания от тръжната документация. Оглед на обекта от 9.00 до 15.00 ч. в работните дни до 29.10.2015 г. Лице за оглед – Румен Бояджиев – тел. 0886848541