Проф. д.изк. Пенчо Стоянов

Завършва БДК (дн. НМА “Проф. Панчо Владигеров”) с композиция при проф. Парашкев Хаджиев и проф. Панчо Владигеров през 1955. Специализира в Московската консерватория композиция при А. Хачатурян и теория на музиката при В. Протопопов, В. Цукерман и С. Скребков.

Преподавателската му дейност в НМА започва през 1955 като асистент по хармония и теория на музиката, асистент по музикален анализ (от 1956). Професор (от 1972). “Доктор на изкуствознанието” (1981). Води майсторски класове по композиция в Германия (1989), Южна Корея (1992, 93, 95, 96), Австрия (1995). Изнася доклади на симпозиуми и научни конференции в Германия, Франция, Италия, Унгария, Чехия, Русия, Югославия, Гърция и други. Изявен музикален теоретик, професор по композиция, П. Стоянов е изградил генерации ярки музикални творци и музиколози.

Голяма част от творчеството му представя характерни за българската музика насоки, свързани с изявена социална ангажираност и оптимистичен демократичен патос, както и с търсения по отношения на съвременен свободен композиционен език. Автор е на: 5 симфонии, 3 симфонични поеми, 3 увертюри; Дивертименто за струнен оркестър и други оркестрови творби; 2 струнни квартета, клавирен квинтет, 3 сонати за цигулка и пиано, произведения за пиано; 2 цикъла художествени песни и други пиеси; над 350 хорови песни и други. Участвал е и като член на жури в конкурси по композиция в Австрия, Холандия, Германия. Неговите ученици са авторитетни личности, преподаватели в университети в САЩ, Южна Корея, Германия, Югославия, Македония, Гърция, Виетнам. Носител е на международни награди по композиция в Полша (1955), Франция (1978), както и на национални държавни и творчески награди.

Автор е на музикално-теоретични трудове, учебници и др.

 

 

Забележка: Информацията е по материал на http://www.ubc-bg.com.