График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии и награди за зимен и летен семестър на учебната 2010/2011 г. по проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човеш

Г Р А Ф И К
за провеждане на кампания за кандидатстване
за стипендии и награди за зимен и летен семестър на учебната 2010/2011 г.
по проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

"Инвестиране във вашето бъдеще"

Начало на подаване на заявленията за кандидатстване от студентите за стипендии и награди през интернет страницата на Проекта

6 юни 2011 г., понеделник

Начало на подаване на заявленията за кандидатстване от студентите за стипендии и награди във висшите училища

13 юни 2011 г.,  понеделник, според работното време на ВУ

Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри

 13 юни 2011 г., понеделник

Край на подаване на заявленията за кандидатстване от студентите за стипендии и награди през интернет страницата на Проекта

26 юни 2011 г., неделя
23:59 часа

Край на подаване на заявленията за кандидатстване от студентите за стипендии и награди във висшите училища

30 юни 2011, г., четвъртък, според работното време на ВУ

Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри

5 юли 2011 г., вторник

Срок за подаване на възражения от студентите пред висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри 

6-8 юли 2011 г.,
от сряда до петък, според работното време на ВУ

Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища

08 юли 2011 г., петък
23:59 часа

Публикуване на класирането за стипендии и награди в интернет страницата на Проекта и по висши училища

11 юли 2011 г., понеделник,
след 12:00 часа

Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване

14 юли 2011 г., четвъртък
23:59 часа

Срок за висшите училища за подаване в МОМН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендии и награди

до 15 юли 2011 г., петък

Проверка на рамковите формуляри и изготвяне на платежни документи

до 25 юли 2011 г., понеделник

Преводи от МОМН към ВУ на средства за стипендии и награди за зимен  и летен семестър

след 25 юли 2011 г.