Инструментална педагогика – пиано

Срок на обучениие: 2 учебни години, редовно обучение

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: методика на клавирното обучение, педагогическа практика, пиано, камерна музика, педагогика;

- избираеми: история на инструмента, история на изкуството, инструментознание, музикална психология, педагогическа психология, философия на музиката, музикален мениджмънт, музикална естетика, композиция, исторически танци, орган, чембало, музикална терапия, учебен хор, хорознание, история на българската музика, подход и реализация на изследователски проекти;

- факултативни: чужд език, философия, спорт.

Начин на дипломиране: държавен изпит и защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите и възможности за професионална реализация:

- да обучават кадри по специалността пиано и камерна музика във висши учебни заведения, ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на инструментално-изпълнителското изкуство;

- да ръководят различни инструментални самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

« Назад