Медийна композиция и електроакустична музика

Срок на обучение: 2 учебни години

Необходими 60 кредита за всяка година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително 2 кредита на година за ярки изяви в областта на музикалното изкуство и наука.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Могат да кандидатстват завършили бакалавърска степен със среден успех от семестриалните изпити Добър 4.00 и среден успех от държавните изпити Мн. добър 4.50.

Магистратурата "Медийна композиция и електроакустична музика" се организира в рамките на ТКДФ и обхваща обучение в областите електроакустика, аудио-визуални медии и компютърна музика.

Цел на обучението - студентите да развият музикално-теоретична и техническа компетентност в областите "медийна композиция и електроакустична музика": музика за филм и телевизия, музикален и саунд дизайн, визуална музика, видеоклип, мултимедия, театрална музика, звукови инсталации, музика за реклама, арт видео и експериментални форми. Централна тема за специалността представлява разглеждането на взаимовръзките между медийната и електроакустичната музика от една страна, и модерната класическа музика, джаз и поп, от друга страна. Въпреки специфичната си насоченост, медийната и електроакустична композиция са силно свързани с класическата композиция и получават основните си импулси оттам.

Динамичното развитие на съвременните електронни медии увеличава търсенето и създава нови области, които се нуждаят от специално композирана и продуцирана музика с приложен характер, така наречената "медийна музика". Музика, изпълняваща конкретна приложна функция, е съществувала винаги, през всички епохи, и представлява един значителен обем от музикалното творчество въобще. Музиканти и композитори, особено през 20 век, са намирали винаги нови пътища и форми да създават музикални произведения, предназначени за медиите. Новата магистратура на НМА е логична стъпка за педагогическа и научна интеграция на тази съществена част от музиката на нашето съвремие.

Специалността е своеобразна творческа "лаборатория", място за експеримент и научно изследване. Търсенето на нови форми на презентация и обновяването на методите на продукция се обединяват най-общо под понятието  "електроакустична музика". Тя включва запознаване и работа с експерименталните методи на компютърната музика, синтезиране и обработка на звук, Live-Electronic, акузматика, морфинг.

Технологичният аспект е друга основна педагогическа задача на специалността.

Композиция, нотация, продукция и презентация на медийна и електроакустична музика е възможно само с познаване на съвременните технологии и се извършва чрез звукотехнически средства и музикален софтуер.

Учебният процес трябва да се осъществява в специализирана, оборудвана за тази цел среда. В рамките на специалността се организират периодично уъркшопове с европейски специалисти в тази област.

Специалността представлява интерес не само за студенти по композиция, но и за ориентирани към импровизацията музиканти (класика и джаз) и звукорежисьори.

Необходими документи за записване: диплома и молба свободен текст.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: медийна композиция и електроакустична музика, естетика и история на електроакустичната и медийна музика, музика и компютър – методи на нотацията, студийна техника, въведение в звукозаписната практика, звуков синтез, композиция, оркестрация и аранжимент;

- избираеми: музика на ХХ век, история на изкуството, пиано/музикален инструмент/пеене, хармония, музикален анализ, джаз теория и аранжимент;

- факултативни: чужд език І и ІІ, спорт.

Начин на дипломиране: защита на магистърска теза

 

За контакт: проф. д-р Кремена Ангелова, e-mail: akremena@yahoo.com


 

« Назад