Композиция

Срок на обучение:

- 2 години за завършилите висше музикално образование, редовно обучение

Необходими 60 кредита за всяка година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително 2  кредита на година за ярки изяви в областта на музикалното изкуство и наука.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: композиция, солфеж, хармония, история на музиката, музикален фолклор, пиано, увод в специализирания музикален софтуер, чужд език, инструментознание, полифония, симфонична оркестрация, четене на партитури, музикален анализ, музикална естетика, история на българската музика, духова оркестрация;

- избираеми: педагогика, философия, дирижиране на хор от клавир, курсов хор, хорознание, музикална психология, дирижиране на оркестър от клавир, педагогическа психология, орган, музикална акустика, музикален мениджмънт, стара българска музика, църковна музика, методика на обучението по пиано, история на джаза, импровизация, пиано ІІ, оперна драматургия, хоров репертоар и литература, етика, музикална философия;

- факултативни: интелектуална собственост и авторско право, чужд език І и ІІ, спорт, история на изкуството.

Начин на дипломиране: държавен изпит и защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите:

да създават авторски музикални творби, музика към кино- и телевизионни филми, радио- и телевизионни постановки, към драматични и куклени спектакли, хореографски постановки и танци; да оркестрират, аранжират и обработват авторски и фолклорни творби;

- да обучават кадри по композиция и музикалнотеоретични дисциплини ;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на музикалното творчество;

- да ръководят организационно и методически художественотворчески музикални колективи, организации, институти и др.

Възможности за работа: във филхармонии, оперни, оперетни, драматични, куклени и други театри; в средствата за масова информация и културните институти; в професионални състави и ансамбли; в музикалнообразователни институции, културни домове, филмови и телевизионни студии; в редакции, съвети за култура и др. - на длъжностите: композитор, художествен ръководител, преподавател, редактор, методист.

« Назад