Звукорежисура, звуков и медиен дизайн

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение.

За придобиване на степен "бакалавър" са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително до 10 кредита за периода на следването за самостоятелни и престижни професионални изяви.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: звукорежисура – въведение, звукорежисура и звуков дизайн, звукотехника, аналогов монтаж, аудио постпродукция, слухов тренинг, психоакустика, MIDI, звуков синтез, музикална акустика, звукозаписна практика, медийна практика (радио), медийна практика (телевизия), озвучаване и озвучителни системи, солфеж, хармония, история на музиката, музикален фолклор, пиано, инструментознание, педагогика, дирижиране хор от клавир, полифония, музикален анализ, история на българската музика;

- избираеми: теория на звука, обща компютърна грамотност, музикален и медиен мениджмънт, базови елементи и системи в звукотехниката, филм и видео – въведение, хорознание, философия, чужд език, курсов хор, симфонична оркестрация, дирижиране хор от клавир, четене на партитури, композиция, орган, музикална естетика, музикална психология;

- факултативни: чужд език І и ІІ, спорт, история на изкуството, педагическа психология, история на джаза.

Начин на дипломиране: държавен изпит или защита на дипломна работа.

Предназначение на специалистите:

- да режисират звуковата материя при музикални изпълнения и интерпретират музикалнохудожествени комуникационни процеси посредством управление на звукотехнически средства; да обучават кадри по специалността звукорежисура; да провеждат научноизследователска работа в областта на музикалната режисура и звукова техника;

- да провеждат и осъществяват музикални записи, предавания, монтажи и оформления.

Възможности за работа: в информационни медии, професионални състави, колективи и ансамбли; в музикалнообразователни институти; в звукозаписни и други студиа; в производството на компактдискове, видеокомпактдискове и др., във ведомствени и др. радиовъзли и музикални студиа; в редакции - на длъжностите тонрежисьор, звукорежисьор, музикален оформител, звукооператор, завеждащ студио, специалист, методист, редактор.

« Назад