Фолклорно пеене

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение.

За придобиване на степен "бакалавър" са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително до 10 кредита за периода на следването за ярки и престижни художественотворчески изяви, участия в международни фестивали, награди от национални и международни конкурси.

Изучавани дисциплини:

задължителни: специален предмет – фолклорно пеене, камерни ансамбли, задължително пиано, фолклорен хор, фонология, солфеж, хармония, история на музиката, музикален фолклор, история на инструмента, полифония, вокална методика, педагогическа практика, история на българската музика, музикален анализ;

избираеми: фолклорен хор, дирижиране фолклорен хор, дирижиране фолклорен оркестър, импровизация, ансамблова практика, композиция, инструментознание, четене на партитури, оркестрация фолклорен оркестър, философия, ритмика, управление на муз.изкуства, история на изкуството, музикална естетика.

факултативни: чужд език, спорт.

Начин на дипломиране: държавен изпит – концертни програми по специален предмет и по камерни ансамбли.

Предназначение на специалистите и възможности за професионална реализация:

- да концертират като солисти, ансамблови изпълнители, солисти във фолклорни ансамбли, оркестри и фолклорно-певчески състави;

- да обучават кадри по специалността фолклорно пеене и камерни ансамбли в ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на фолклорно-вокалното изкуство;

- да ръководят различни фолклорни и фолклорно-певчески самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

« Назад