Педагогика на обучението по музика

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: Въведение в Теория на музиката, Дирижиране хор от клавир I, Педагогика, Курсов хор, Инструментознание, Философия, История на музиката, Чужд език, Солфеж,  Пиано, Постоянен музикално-педагогически семинар, Хорознание, Приобщаващо образование, Хармония, Дирижиране хор от клавир II, Психология, Музикална естетика,   Хармония, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда, Педагогическа психология, Хоспитиране, Методика на обучението по музика в детската градина, Педагогически проект: разработване и защита на теза (годишна курсова работа), Текуща педагогическа практика, Методика на обучението по музика, Методика на обучението по музика в училищния период (до 10 г), Стажантска практика, Методика на обучението по музика в училищния период (до 14 г.), История на българската музика, Музикален анализ, Етика, Музикална психология, Подготвяне на дипломна работа с научен ръководител.

- избираеми А –  Педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини: Възпитателни и образователни техники, Песенен репертoар в училище, Възприятие и въздействие на музиката, Педагогика, свободно време и  факторът «музика», Спектър на музикалното въздействие, Ритмика и метрика в музикалното образование, Музикалното обучение и инициативата «Учене през целия живот» - музика и андрагогика, Музиката като фактор в приобщаващото oбразование, Философия и психология на играта, Съвременни методики в обучението по музика, Музикална дидактика и музикално-учебен материал, Музикална лингвистика и музикална педагогика

- избираеми Б – Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини: Музикален инструмент, Пеене, Музикален фолклор, Полифония, Съвременна наука и музиката, Академично писане, Латински език и Musica, История на естетическите учения, Български език за чужденци.

- факултативни: Спорт, Музикален инструмент, Пеене, Чужд език

Начин на дипломиране: практико-приложен изпит и защита на дипломна работа.

Предназначение на специалистите:

- да бъдат учители в институциите от системата на предучилищното и училищното образование; да ръководят и преподават в музикални школи; да ръководят различни музикалнотворчески колективи; да работят във всички учебни институции, в които се преподава музика – на длъжностите учител, преподавател, диригент на непрофесионални музикалноизпълнителски състави.

« Назад