Комисия по социално-битови въпроси на учащите

Дейността на комисията е постоянна и се реализира целогодишно, както следва:

  • подпомага настанителната кампания в студентските общежития на НМА;
  • изработва и предлага на Ректора критерии за получаване на стипендии, съгласно ПМС № 90;
  • преглежда подадените документи и прави предложение до Ректора за заповед за изплащане на стипендии на одобрените студенти, съгласно утвърдените и приложени критерии.

Комисията по социално-битовите въпроси на студентите приема молби за еднократна помощ или награда и предлага на Ректора за утвърждаване на одобрените и отпускането на средствата.

Състав:

  • Мадлен Цанков (Председател)
  • Симон Павлов (Заместник-председател)
  • Антонио Дачовски
  • Николай Желязков
  • Деян Великов