Комисия по социално-битови въпроси на учащите

Дейността на комисията е постоянна и се реализира целогодишно, както следва:

  • подпомага настанителната кампания в студентските общежития на НМА;
  • изработва и предлага на Ректора критерии за получаване на стипенди, съгласно ПМС № 90;
  • преглежда подадените документи и прави предложение до Ректора за заповед за изплащане на стипендии на одобрените студенти, съгласно утвърдените и приложени критерии.

Комисията по социално-битовите въпроси на студентите приема молби за еднократна помощ или награда и предлага на Ректора за утвърждаване на одобрените и отпускането на средствата.

Състав:

  • Кристиян Янкулов - Председател
  • Мадлен Янкова
  • Алекс Атанасов
  • Надежда Стоилова
  • Радинела Василева