Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от имот

07.06.2012Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от имот

В съответствие със заповед №. РД-09-162/06.06.2012 г. на Ректора на НМА, на основание чл. 16 ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 13 и чл. 43 от ППЗДС, с цел реализиране на приход от отдаване под наем на части и решение на АС на НМА „Проф. П. Владигеров” от 31.05.2012 г.

О Б Я В Я В А

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от имот – публична държавна собственост на НМА „Проф. Панчо Владигеров” - помещения на цеха за кетъринг и кафе – клуба с обща площ от 320 кв. м. в сградата на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 94., при следните условия:

  1. Предназначение на имота – търговска дейност.
  2. Срок за отдаване под наем – пет години.
  3. Първоначална наемна цена – 8,00 лв. за кв.м, /без ДДС. В тази цена не се включват разходите за консумативи.
  4. Депозит за участие в търга – 3 000 лв, внесени по сметката на НМА – в БНБ – ЦУ с IBAN: BG88BNBG96613300176401, BIC: BNBGBGSD
  5. Дата, час и място на провеждане на търга - 12.07.2012 г. от 10.00 ч. в сградата на НМА, гр.София, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” № 94.

Цена на тръжната документация –  40 лв. без ДДС, платима в касата на НМА от 10.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. в работните дни до 10.07.2012. Тръжната документация може да се получи от счетоводството на НМА - ІІІ-ти етаж. До участие в търга се допускат само тези предложения, които са подадени до 16.00 ч. на 11.07.2012 г. в Деловодство НМА - стая № 18 и отговорят на всички изисквания от тръжна документация. Оглед на обекта от 9.00 до 15.00 ч. в работните дни до 10.07.2012 г. Лице за оглед – инж. Евгени Вълков – пом. Ректор НМА, тел. 02 4409780.

« Назад към всички събития