„Откриване на обновената учебна сграда“ по проект: № BG16RFOP001-3.003-0006-C02

04.02.2019

 

 

 

 

На 12.02.2019 г. от 14.00 ч. в концертна зала „Димитър Ненов“ в учебната сграда  на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", находяща се на ул. „Акад. Людмил Стоянов“ № 6 ще се проведе официално събитие „Откриване на обновената учебна сграда“ по  проект: № BG16RFOP001-3.003-0006-C02 Обновяване и модернизация инфраструктурата на учебна сграда на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", находяща се на ул. „Акад. Л. Стоянов“ № 6“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   

  

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.003-0006-C02 Обновяване и модернизация инфраструктурата на учебна сграда на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

 

 

« Назад към всички събития