СЕМИНАР по проект BG051PO001-3.1.08-0034 „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ /ЕСУ/ В НМА „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ““

04.12.2014СЕМИНАР по проект BG051PO001-3.1.08-0034 „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ /ЕСУ/ В НМА „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ““

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

  СЕМИНАР

по проект BG051PO001-3.1.08-0034 „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ /ЕСУ/ В НМА „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ““

 

На 12 декември 2014 г. от 09:30 ч. в Многофункционална зала № 48 в НМА, ще се проведе Семинар тип обучение „Работа със софтуерната платформа, осигуряваща електронната система за управление“ за студенти, докторанти и специализанти в НМА.

Проектът се осъществява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, в рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

 

« Назад към всички събития