Заключителна пресконференция по проект BG051PO001-4.3.04-0055 „СЪЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ /АЦЕДО/ В НМА “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

09.12.2014Заключителна пресконференция по проект BG051PO001-4.3.04-0055 „СЪЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ /АЦЕДО/ В НМА “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

НА НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „Проф. Панчо Владигеров”

ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ /АЦЕДО/ В НМА “ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” 

Договор № BG051PO001-4.3.04-0055

 

15 декември 2014 г., 12:00 часа, зала № 48

 

На 15 декември 2014 г. от 12:00 ч. в зала №48 на НМА ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG051PO001-4.3.04-0055 СЪЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ /АЦЕДО/ В НМА “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”, на която Ръководството на НМА „Проф. Панчо Владигеров” и екипът за управление на проекта ще представят постигнатите резултати при реализирането на проекта.

Проектът се осъществява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Обща стойност на проекта: 673 053,92 лева. Срок на изпълнение: 11.10.2012 – 31.12.2014 г.

В рамките на изпълнението на проекта е постигната основната цел - създаден е Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ на територията на НМА “Проф. Панчо Владигеров”, като за работата му са предвидени и оборудвани хардуерно и софтуерно 2 зали и административен център.

Разработена е софтуерна платформа за провеждане на електронно и дистанционно обучение, съобразно спецификата на музикалното и музикално-технологичното образование, както и електронни учебни и тестови модули, учебни планове и програми. Нормативната и документална база на АЦЕДО определя мястото на центъра в системата на висшето училище, неговото управление и посока на развитие.

Проведени са обучения и семинари за работа с новите технологии и със софтуера за електронно и дистанционно обучение – за преподавателите, студентите  и администрацията на НМА. Създадена е интернет страница на АЦЕДО, която осигурява необходимата информация за функционирането на центъра, действащите учебни програми, както и връзки към специфична информация, свързана с електронните форми на обучение. Сайтът осигурява и входа към електронната платформа. На фейсбук страницата на  АЦЕДО регулярно се публикува информация за хода на проекта, както и за новостите в центъра. За популяризирането на АЦЕДО в рамките на проекта са изработени множество печатни и рекламни материали – плакати, брошури, информационни справочници.

АЦЕДО ще развива своята дейност и след приключването на проекта.

 

             Този документ е създаден в рамките на проект СЪЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ /АЦЕДО/ В НМА “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”   с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

« Назад към всички събития