Информация за развитието на ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0034

21.01.2014Информация за развитието на ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0034

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0034

„Изграждане и въвеждане в действие на електронна система за управление /ЕСУ/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Уважаеми колеги,

Бихме искали да ви уведомим, че успешно се изпълняват дейностите по проект BG051PO001-3.1.08-0034 „Изграждане и въвеждане в действие на електронна система за управление /ЕСУ/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”. Приключи работата на експертите от комисията  по Дейност 2 - Актуализиране на нормативната и документална база на НМА, в съответствие с индикаторите и критериите, заложени в Рейтинговата система на висшите училища. Продължава работата по изграждане на софтуерната платформа на Електронната система за управление в НМА. 

 

 

« Назад към всички събития