Информация за проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

21.03.2014Информация за проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

В изпълнениe на дейностите по проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров” екипът на проекта организира информационна работна среща с преподавателите, които участват като експерти в Дейност 4 - "Разработване на електронни учебни модули за дистанционно обучение и необходимите за тях електронни и мултимедийни помагала" и Дейност 5 - "Разработване на учебни планове и програми за дистанционно обучение".

Срещата ще се проведе на 26 март (сряда) от 13.00 часа в зала № 55 на АЦЕДО.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от

Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

« Назад към всички събития