Обучения за преподавателите в НМА по проект „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

29.01.2013Обучения за преподавателите в НМА по проект „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0055

„Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно

 обучение /АЦЕДО/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Уважаеми колеги,

Бихме искали да ви уведомим, че стартират обученията за преподаватели и администрация по проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”.

Курсовете ще се провеждат в Компютърната зала на НМА и зала №55. Точен график ще бъде изработен след заявяване на желанията за обучение. Няма ограничение за възможния брой курсове. Молим да заявите желанието си за участие, чрез попълване на Заявление по образец.

ОБУЧЕНИЕТО Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

За заявяване на участие:

 • E-mail: acedo_nma@mail.bg
 • Телефони: 4409 752, 4409 776 – Николета Ненова, Кремена Ангелова
 • Административен център на проекта: НМА – стара сграда, етаж 4, № 53, всеки работен ден от 12.00 до 13.00 ч.
 • Учебен отдел – всеки ден от 10.00 до 12.00 – Николета Ненова.

Предвиждат се следните курсове:

            Обща компютърна грамотност

 • Работа със съвременни компютърни конфигурации;
 • Windows Explorer, работа с папки и файлове;
 • Графична среда за работа - прозорци, менюта, ленти, бутони, курсор.
 • Копиране и преместване на файлове и папки; архивиране.

Работа с текстообработващи програми /Microsoft Office Word/

 • Запознаване с MS Word. Основни понятия. Създаване, отваряне, запис на документ.
 • Инструменти за форматиране на текст
 • Инструменти за форматиране на параграфи
 • Инструменти за форматиране на таблици
 • Вмъкване на изображения, таблици, формули.
 • Цялостно оформяне и стилизиране на документ, автоматично създаване на съдържание, номерация, стилизиране на Header и Footer.

Работа с Microsoft Office Power Point

 • Презентация, правила за създаване на презентация и умения за презентиране;
 • Слайдове, използване на шаблони, редакция на шаблони, инсталиране на шаблони;
 • Вмъкване на мултимедия: изображения, аудио, видео, анимация, таблици.
 • Функции за анимиране, създаване на hypertext и hyperlinks

Работа в Интернет среда

 • Основна и необходима информация за четирите най-популярни уеб браузъра - Internet explorer, Opera, Mozilla firefox и Google chrome;
 • Познаване на основните характеристики на всеки един от четирите браузъра
 • Запознаване с  менютата и настройките;
 • Използване на браузърите за намиране на необходимата информация;
 • Сваляне /download/ и качване /upload/ на информация в Интернет - You Tube, VBox.

Работа със звук и видео

 • Основни умения за работа със звук – прослушване и редактиране на звукови файлове, запис на аудио дискове, работа със звукови формати – wav, mp3, flac.
 • Видео файлови формати, редактиране на видеоматериали, записване на DVD и видео CD.

Изработване на учебни модули и материали за електронно и дистанционно обучение

Като форма дистанционното обучение е съществена част от съвременното висше образование. Неговите безспорни предимства са свързани с възможността всеки студент да се обучава „от всяко място” и „по всяко време”. Този вид обучение се нарича асинхронно и допринася за задоволяване на потребностите на потребители, които не могат да си позволят да участват в редовна или задочна форма на обучение, по причини от най-различнен характер – отдалеченост от образователните институции, трудова и семейна заетост, разходи за транспорт и т.н. Друго предимство на дистанционната форма на обучение е, че тя удовлетворява потребностите от непрекъснато образование и допълнителна квалификация на всички възрастови групи.

Курсът ще има за цел запознаването на участниците с изискванията и възможностите за създаване на електронни учебни материали, създаване на оценъчни модули и тестови форми и начините за провеждане на електронно обучение.

   Обучения за работа със специализиран софтуер  за дистанционно обучение

Финален етап на обученията, свързан с усвояване на специфичния софтуер за дистанционно обучение, инсталиран в НМА. 

Заявление за включване в курсовете можете да изтеглите от ТУК.

С уважение:

Екипът на проекта

« Назад към всички събития